Var fjärde 65+ lider av kronisk smärta

Var fjärde person över 65 år som deltog i en befolkningsstudie led av måttlig eller svår kronisk smärta. De konsumerade betydligt mer resurser för vård och omsorg, samtidigt som deras livskvalitet var kraftigt försämrad.
Studien som nu publiceras i tidskriften PAIN utfördes av forskare i hälsoekonomi och medicin vid Linköpings universitet.

Med en enkät riktad till 10 000 invånare som var 65 år och äldre i Linköping och Norrköping undersöktes förekomsten av kronisk smärta och hur den påverkar livskvalitet och samhällskostnader. Svarsfrekvensen var 67 procent.

Tolv månaders kartläggning

Av dem som besvarade enkäten uppgav nära en fjärdedel, 23 procent, att de hade måttlig eller svår kronisk smärta.

Kostnader för sjukvård, läkemedel, kommunal service och informell vård kartlades under tolv månader. Det visade sig att resursanvändningen bland personer med svår kronisk smärta var mer än dubbelt så hög som för dem med ingen eller lindrig kronisk smärta. Vård och omsorg av personer med svår kronisk smärta kostade i genomsnitt 97 000 kronor per år, medan personer med måttlig kronisk smärta kostade 57 000 kronor och de med ingen eller lindrig kronisk smärta 40 000 kronor per år.

Sämst livskvalitet för de äldsta

Livskvaliteten hos de drabbade försämrades avsevärt i takt med ökande grad av kronisk smärta.

– Studien visar att äldre med svår smärta kostar mycket pengar i vård och omsorg. Men kanske än mer slående är hur låg livskvalitet dessa personer har. Livskvaliteten är allra sämst bland de äldsta med svår smärta. Att satsa på effektiv smärtbehandling för dessa verkar vara extra viktigt, vilket kanske inte alltid prioriteras högst, säger Lars-Åke Levin (bilden), en av forskarna bakom studien.

Artikel: Severity of chronic pain in an elderly population in Sweden – Impact on costs and quality of life av Lars Bernfort, Björn Gerdle, Mikael Rahmqvist, Magnus Husberg och Lars-Åke Levin. PAIN ahead of print februari 2015. DOI: 10.1097/01.j.pain.0000460336.31600.01

Relaterade länkar
Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys
Lars-Åke Levins hemsida

Foto: Katja Kircher

Åke Hjelm