Värdeskapande och hållbarkompetensförsörjning: Hur arbetar HR?

I projektet studeras hur HR-praktiker arbetar, vilka kompetenser de utnyttjar och hur HR bidrar med värde till organisationen.

Röd platta med texten We are hiringEn central fråga i många organisationer är hur man långsiktigt kan säkerställa en hållbar kompetensförsörjningsprocess, det vill säga arbetet med att attrahera, rekrytera, behålla, utveckla och ibland också avveckla kompetenta medarbetare.

Här finns flera aktuella och stora utmaningar, såsom att vara en attraktiv arbetsgivare, att skapa hälsosamma arbetsplatser och att motivera och bibehålla äldre medarbetare. I detta arbete beskrivs ofta HR-funktionen ha en central roll, men det saknas forskning om hur detta arbete går till i praktiken och vilket värde som detta arbete genererar.

Projektets syfte och design

Syftet med projektet är att bidra med kunskap om kompetensförsörjning och värdeskapande HR-arbete, med utgångspunkt i hur detta fungerar i det dagliga arbetet. I projektet studeras hur HR-praktiker själva ser på sitt arbete, kompetenser och värde deras arbete bidrar med till respektive organisation. 

Vidare studeras också chefers föreställningar om HR-funktionens arbete och bidrag. I projektet genomförs ett antal olika delstudier och olika metoder används för att samla in data.

Nyttiggörande av resultat

I projektet ordnas workshops där resultat återförs och analyseras med projektdeltagarna. Här introduceras också forskningsbaserad kunskap som verktyg för att stärka HR-professionen i organisationerna.

Resultaten sprids nationellt och internationellt genom konferensbidrag, artiklar och rapporter. Vidare förs resultaten från projektet också in i HR-utbildningar på kandidat- och mastersnivå vid LiU.

Relevans och förväntade effekter

Relevansen av detta projekt ligger i att empiriskt och teoretiskt belysa det dagliga arbetet med kompetensförsörjning för att utveckla vår förståelse av vad detta arbetet innebär och hur det kan utvecklas. Genom projektet bidrar vi också till att utveckla ett forskningsfält som sedan tidigare är relativt outforskat.

Forskare

Om HELIX