Värdeskapande och hållbar kompetensförsörjning: Hur arbetar HR?

I projektet studeras hur HR-praktiker arbetar, vilka kompetenser de utnyttjar och hur HR bidrar med värde till organisationen.

Många brottas idag med frågor om hur man långsiktigt kan säkerställa att organisationen har ”rätt” kompetens, dvs att ha en värdeskapande och hållbar kompetensförsörjning. Här finns flera stora utmaningar, såsom att både vara en attraktiv arbetsgivare och samtidigt motivera och bibehålla äldre personal. I detta arbete beskrivs HR ha en central roll, men det saknas forskning om hur detta arbete går till i praktiken. Hur arbetar HR-praktiker med kompetensförsörjning?

Projektets syfte och design

Syftet är att bidra med kunskap om hur HR-arbete bedrivs i praktiken. I projektet studeras hur HR-praktiker arbetar, vilka kompetenser de utnyttjar och hur/i vilka avseenden HR bidrar med värde till respektive organisation. Också chefer och andra intressenter studeras. I projektet genomförs flera delstudier och olika metoder används för att samla in data.

Nyttiggörande av resultat

I projektet ordnas workshops där resultat återförs och analyseras med projektdeltagarna. Här introduceras också forskningsbaserad kunskap som verktyg för att stärka HR-professionen i organisationerna. Resultaten sprids nationellt och internationellt genom vetenskapliga publikationer.

Relevans och förväntade effekter

Bidra med ökade kunskaper och metoder som ger HR ökade möjligheter att bidra med värde. Bidra till att utveckla ett forskningsfält som sedan tidigare är outforskat.

Forskare

Om HELIX