Varför gör man prioriteringar i vården?

Grunden till varför vi behöver prioritera är att vi genom demokratiska beslut har bestämt att dela på resurser och ha gemensam finansiering av hälso- och sjukvård. Människors krav, önskemål och förhoppningar på vårdens förmåga att förebygga och behandla sjukdomar är alltid mycket större än de resurser som kan användas till vård. Det innebär att vi måste fördela resurser till olika hälsoproblem och verksamhetsområden - helst på ett för befolkningen begripligt sätt.

År 1992 tillsatte den dåvarande regeringen en parlamentarisk utredning om behovet av principer för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Bakgrunden var att vårdens kostnader tenderade att öka snabbare än de resurser som trots en ekonomisk tillväxt, ansågs kunna satsas på sjukvården. Gapet mellan behov och resurser blev allt större.

Prioriteringsutredningen presenterade 1995 sitt betänkande Vårdens svåra val (SOU 1995:5). Utredningens förslag ledde till en proposition från regeringen (prop. 1996/97:60), där vissa allmänna riktlinjer för prioriteringar redovisades samt ett betänkande ifrån socialutskottet (1996/97:SOU14 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården). År 1997 fattade riksdagen beslut om riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Besluten utgår från att prioriteringar inom hälso- och sjukvård ska bygga på etiska principer och dessutom vara öppet redovisade och systematiska. 

Andra dokument att känna till när det gäller prioriteringar är:
SOU 1996:163, Behov och resurser i vården - en analys
SOU 2001:8, Prioriteringar i vården - Perspektiv för politiker, profession och medborgare
Riksrevisionsverket  RiR 2004:9, Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård

Om Prioriteringscentrum Visa/dölj innehåll

Grundläggande om prioriteringar i vården Visa/dölj innehåll