15 mars 2017

Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp riktar i ett yttrande viss kritik mot en LiU-professor som forskar om syntetiska hornhinnor, men menar ändå att det inte rör sig om vetenskaplig oredlighet. Nu är ärendet tillbaka hos Medicinska fakultetsstyrelsen.

HornhinnaFör drygt ett år sedan riktade fakultetsstyrelsen kritik mot forskaren för oredligt beteende. Ärendet handlar bland annat om internationellt samarbete mellan forskare. Konstgjorda hornhinnor från Linköping har satts in på människor utomlands, utan att de ansetts färdigtestade på djur. Detta ska dock ha skett utan professorns vetskap. Ändå valde professorn att senare stå med som korresponderande medförfattare då en studie publicerades i en vetenskaplig tidskrift.

En extern utredningsgrupp, som arbetade på Medicinska fakultetsstyrelsens uppdrag, kom fram till att professorn agerat oaktsamt, även ifråga om vissa andra aspekter. Fakultetsstyrelsen beslutade i mars 2016 att rikta kritik mot professorn för oredligt förfarande genom upprepad oaktsamhet och felaktigt medförfattarskap.

Professorn begärde omprövning av beslutet och begärde samtidigt att LiU skulle skicka ärendet till Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskning för yttrande.

Igår kom expertgruppens bedömning: professorn får viss kritik, men har enligt expertgruppens bedömning inte gjort sig skyldig till vetenskaplig oredlighet. Professorn borde enligt expertgruppen haft ett större helhetsgrepp på studien som hen stod som medförfattare av. Likaså riktas kritik mot hur kvalitetsfrågor kring de konstgjorda hornhinnorna har beskrivits. Men expertgruppen bedömer inte att allvarlighetsgraden av professorns agerande är av den grad att det når oredlighet.

Nu går frågan tillbaka till fakultetsstyrelsen. Expertgruppens yttrande blir ytterligare ett underlag som ska beaktas vid en omprövning av det tidigare beslutet i fakultetsstyrelsen.

– Fakultetsstyrelsen måste nu noga analysera expertgruppens bedömning, säger dekanus Johan Dabrosin Söderholm. Yttrandet kommer att läggas som underlag till ärendet. Vilken betydelse det får för fakultetens bedömning prövas när fakultetsstyrelsen fattar sitt omprövningsbeslut i oredlighetsfrågan.

Fakultetsstyrelsen beräknas ta beslut i ärendet tidigast under april.

Nästa artikel i detta ärende

Föregående artikel i detta ärende