Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - 
Till CETIS startsida - 
Startsida -  kortkommando Alt + 1Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   English - information about CETISEnglish -   Sök på CETIS webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 
Startsida /Att läsa om teknik

Avhandlingar och uppsatser

Här publicerar CETIS information om avhandlingar och uppsatser som handlar om ämnet Teknik och teknikundervisning.

Tillägg 2020-10-12:

 


Avhandlingar

Att urskilja tekniska system - didaktiska dimensioner i grundskolan.Att urskilja tekniska system – didaktiska dimensioner i grundskolan

Studies in Science and Technology Education, 2011
Maria Svensson
Häftad, 140 sidor
ISBN: 978-91-7393-250-9
Att urskilja tekniska system: didaktiska dimensioner i grundskolan, LiU
Att känna till hur elever uppfattar tekniska system är viktigt för lärare som ska utveckla sin undervisning om detta. Svenssons avhandling bidrar till teknikdidaktiken genom att lyfta fram dimensioner och kritiska aspekter inom detta specifika kunskapsinnehåll. Avhandlingen bygger på två intervjustudier där energi-, transport- och informationssystem är i fokus.

 

Talet om tekniska system - förväntningar, traditioner och skolverkligheter.

"Talet om tekniska system – förväntningar, traditioner och skolverkligheter" av Claes Klasander

Studies in Science and Technology Education, 2010
Häftad, 322 sidor
ISBN: 978-91-7393-332-2
Talet om tekniska system: förväntningar, traditioner och skolverkligheter, LiU
Pris: 200 kronor, inklusive moms
Beställ genom Claes Klasander, CETIS
Kontaktinformation: Personal

Hur har den svenska grundskolan hanterat den didaktiska utmaningen att infoga tekniska system i teknikämnets undervisning? Här belyses detta från 1980-2009 på tre arenor – en som berör styrdokument, en kring läromedel och en i en skolas praktik. Avhandlingen beskriver bl.a. utifrån vilka argument som system anses angeläget som undervisningsinnehåll, hur man talar om tekniska system och mot vad som undervisningen inriktas. Dessutom lyfts några hinder fram, liksom de delar som nått en etablerad plats.

"Teknikämnets gestaltningar - En studie av lärares arbete i skolämnet teknik" av Veronica Bjurulf (2008)

Teknikämnets gestaltningar handlar om lärares arbete med skolämnet teknik i den svenska grundskolans senare år (7-9). Studien bygger på intervjuer med fem lärare och på observationer av deras undervisningspraktik. Studien undersöker hur lärare förstår begreppet teknik och skolämnet teknik. För mer information samt länk till hela avhandlingen se:
"Teknikämnets gestaltningar - En studie av lärares arbete i skolämnet teknik" av Veronica Bjurulf

Legorobotar i skolan: Elevers uppfattningar av lärandeobjekt och problemlösningsstrategier, Nina Kilbrink

Legorobotar i skolan av Nina Kilbrink (2008)

"Teknik i skolan" av Eva Blomdahl (2007)

Doktorsavhandlingen "Teknik i skolan" handlar om undervisningen i skolämnet teknik i grundskolans tidigare år.

Teknikens värld - flickors värld: en studie av yngre flickors möte med teknik i hem och skola av Inga-Britt Skogh

Teknikens värld - flickors värld av Inga-Britt Skogh (2001)

Lic-avhandlingar

Lic-avhandling av Kristina Thorshag

Thorshag, Kristina (2019): Barns teknikskapande. En studie av bygg- och konstruktionslek i förskolan - Malmö universitet

Lic-avhandling av Pernilla Sundqvist

Sundqvist, Pernilla (2016): Teknik i förskolan är inte något nytt, men idag är vi mera medvetna om vad vi kallar teknik: Personalens beskrivningar av teknik som innehållsområde i förskolan - Mälardalens högskola

 


Uppsatser

Lic-uppsats av Anette Pripp

Undersökningen har titeln Välja teknik? Ungdomars röster om valet till gymnasiets teknikprogram, och rör vilka motiv ungdomarna framhåller som viktiga för sitt val, speciellt huruvida ett intresse för teknik haft betydelse för valet eller inte.
Välja teknik?: Ungdomars röster om valet till gymnasiets teknikprogram, Anette Pripp 2016 - DiVA

Lic-uppsats i teknikens didaktik av Jan Grenholm

Syftet med undersökningen är att undersöka vilka motiv som ligger bakom elevers val av gymnasieprogram när de väljer i årskurs nio, speciellt varför man väljer eller inte väljer ett program med teknisk inriktning. Hela uppsatsen här:
Teknik eller inte? Attityder och intressen bakom grundskoleelevers val av framtida studievägar, Jan Grenholm 2016 - DiVa

D-uppsatser

"Alltså, jag har inte fattat att teknik kan vara skapande. Vi kanske ska ta in lite annat material i ateljén?" : -Vad sker i möte mellan pedagoger i förskolan och teknikämnet?"

Ulrika Sultan, Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, 2012

Vi vet alltför lite om hur teknikämnet gestaltas i skolan och ännu mindre om hur det gestaltas i förskolan. Ulrika Sultan är utbildad förskollärare men arbetar i nuläget dels på en kommunal verksamhet som ger utbildning inom teknik samt på teknikkurser riktade till lärare på ett universitet.

Hela uppsatsen:
Ulrika Sultans D-uppsats, Universitetsbiblioteket, Örebro universitet

"Nya lärare och bedömning" av Elisabeth Eriksson

- En studie om uppfattningar, upplevelser och praktiserande av bedömning i matematik och teknik i grundskolans tidigare år.

Hur de första åren i läraryrket gestaltar sig har betydande påverkan för skapandet av den egna yrkesidentiteten och de vägval som nya lärare gör. En av de utmaningar som nya lärare möter är arbetet med bedömning, något som är centralt i lärares yrkesutövande.

Hela uppsatsen:
Elisabeth Erikssons D-uppsats: "Nya lärare och bedömning - En studie om uppfattningar, upplevelser och praktiserande av bedömning i matematik och teknik i grundskolans tidigare år" (pdf, nytt fönster)

"På tal om skolämnet teknik - Ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv på grundskolans teknikämne" av Eva Björkholm.

Syftet med Björholms studie är att beskriva och jämföra diskursiva mönster om teknikämnet i grundskolan som kommer till uttryck i diskurser på olika nivåer och sammanhang i samhället. Hon drar bland annat slutsatserna att teknikämnet är vagt formulerat i kursplanen och lämnar utrymme för olika tolkningsmöjligheter. Lärarna uttrycker osäkerhet när det gäller tillämpningen av kursplanen, de saknar relevanta begrepp och beskriver teknikämnet i första hand som ett praktiskt ämne.

Hela uppsatsen:
Eva Björkholms D-uppsats: "På tal om skolämnet teknik - Ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv på grundskolans teknikämne" (pdf, nytt fönster)


C-uppsatser

Grundläggande teknisk kompetens - En studie i årskurs 5 av Camilla Götmar

Camilla Götmar har undersökt några aspekter av teknisk kompetens i årskurs 5. Resultatet visar att elevernas förståelse av begreppet konstruktion är låg men också att de i praktiken visar ett gott tekniskt självförtroende och en god förmåga att använda vanliga verktyg fastän knappt hälften av dem anser sig vara tekniska. Flickor verkar skatta sin tekniska förmåga något lägre än pojkar.
Camilla Götmars C-uppsats - Grundläggande teknisk kompetens (pdf, nytt fönster)

"Vem syns i tekniken? - en kvantitativ analys av två teknikläromedel ur genusperspektiv" av Åsa Nilsson

Åsa Nilsson har undersökt två läromedel i teknik för högstadiet som är två på varandra följande upplagor skrivna av samma författare, Tekniklära (1995) och Teknik (2005), ur genusperspektiv. Resultatet är bland annat att könsfördelningen är mycket ojämn till männens fördel, och att ojämlikheten är större i text än i bild.
Åsa Nilssons C-uppsats - Vem syns i tekniken? (pdf, nytt fönster)

"Elevers vardagsuppfattningar om tekniska system" av Anna Örtnäs

Anna Örtnäs har undersökt elevers begreppsbildning i teknik – närmare bestämt olika systembegrepp – på högstadiet och gymnasiet.
Anna Örtnäs C-uppsats "Elevers vardagsuppfattningar om tekniska system - Publikationer från Linköpings universitet


Examensarbeten

En textanalys av läroböcker för gymnasieskolans kurs Teknik 1 med kursplanen i fokus av Sebastian Zamani

Stockholms universitet, KPU
En textanalys av läroböcker för gymnasieskolans kurs Teknik 1 med kursplanen i fokus, Sebastian Zamani

Om högstadieelevers intresse i teknik och möjligheten för läraren att påverka intresset genom sin undervisning av Catharina Erlich

Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng/15 hp

Det här examensarbetet har sin utgångspunkt i Skolinspektionens rapport 2014 som visar på stora brister i teknikundervisningen i grundskolan och på ett minskande intresse för teknikämnet hos högstadielever, särskilt hos flickor. En oro finns att elever i framtiden inte väljer en teknisk karriär.

Om högstadieelevers intresse i teknik och möjligheten för läraren att påverka intresset genom sin undervisning, Catharina Erlich

Genusmedveten teknikundervisning i årskurs F-9: En kvalitativ studie om lärares kompetensutveckling i teknik och genus samt inkluderingsarbete i teknikämnet av Emma Vestergaard

Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete. 2017 (Svenska)
Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng/15 hp
Genusmedveten teknikundervisning i årskurs F-9... Emma Vestergaard

Teknikämnets tradition i Skolverkets dokument och filmer: En problematisering med alternativa perspektiv av Kalle Zidén

Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Pedagogiskt arbete. 2016 (Svenska)
Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng/15 hp
Examensarbete -Teknikämnets tradition i Skolverkets dokument och filmer... Kalle Zidén

"Tekniken i grundskola" av Ninni Bengtsson och Emma Lundberg Niklasson

- En studie av teknikundervisningen i 99 kommuner i Sverige

Ninni Bengtsson och Emma Lundberg Niklasson är lärarstudenter på Lärarprogrammet, Teknik och design vid Göteborgs universitet

Syftet med uppsatsen/studien var att kartlägga hur ämnet teknik ser ut i Sveriges grundskolor (årskurs 7-9). Med fokus på undervisningsinnehåll, lokaler, material och de undervisande lärarnas utbildning. För att få reda på detta kontaktade Ninni och Emma drygt 500 undervisande lärare i teknik runt om i Sverige och fick drygt 200 tekniklärare att svara på en enkät. Vi fick representanter från 99 kommuner.
Examensarbete - "Tekniken i grundskolan" (pdf, nytt fönster)

"Kvinna i den mansdominerade utbildningen" av Cecilia Jansson och Ninni Bengtsson

- En kvalitativ studie om hur lärare bemöter kvinnliga studenter på en mansdominerad teknisk utbildning

Cecilia Jansson och Ninni Bengtsson lärarstudenter på Lärarprogrammet vid Göteborgs universitet har skrivit ett examensarbete om hur det kan vara att vara kvinna och läsa en teknisk utbildning.
Examensarbete - "Kvinna i den mansdominerade utbildningen" (pdf, nytt fönster)

"Teknik – ett språkutvecklande skolämne - för elever med andraspråk perspektiv"

Pernilla Gundersen, lärarstudent vid Malmö högskola, har skrivit ett examensarbete om Teknik och språkutveckling i relation till elever med andraspråksperspektiv.
Examensarbete "Teknik – ett språkutvecklande skolämne" (pdf, nytt fönster)


Tipsa oss gärna om intressanta avhandlingar och uppsatser som passar in under denna sida. Skicka ett e-postmeddelande till info@cetis.liu.se

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -