Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information och nytt på webbplatsen - 
Till CETIS startsida - 
Startsida -  kortkommando Alt + 1Startsida -   Anpassa - gör egna inställningarAnpassa -   Kontaktinformation - kortkommando Alt + 7Kontakt -   Översikt, webbkarta - kortkommando Alt + 3Webbkarta -   English - information about CETISEnglish -   Sök på CETIS webbplats - kortkommando Alt + 4Sök  - 
Startsida /Nyhetsbrev

Eva

Hallå där Eva Björkholm!

Text: Katarina Rehder, CETIS
Foto: Carina Nygårds
Utdrag ur CETIS nyhetsbrev nr 4, december 2015

Du har tidigare i höst disputerat med din avhandling Konstruktioner som fungerar. En studie av teknikkunnande i de tidigare skolåren.

Vill du berätta lite kort om din forskning - varför valde du detta område?

- Bakgrunden till att det blev just detta är att jag ville bidra till att utveckla och förbättra teknikundervisningen i de tidiga skolåren. För att kunna planera undervisning och stödja eleverna i deras lärandeprocess behöver lärare kunskap om vad eleverna konkret bör kunna för att ha utvecklat teknikämnets specifika förmågor.

Hur genomförde du dina studier?

- Jag har genomfört två Learning studies tillsammans med verksamma lärare i förskoleklassen samt åk 1 och 2. Förutom att videofilma undervisningen, intervjuade jag eleverna och videofilmade dem när de konstruerade mekanismer i klassrummet. De lärandeobjekt som undersöktes var att kunna värdera tekniska lösningars ändamålsenlighet samt att kunna konstruera en enkel länkmekanism.

Vad ville du visa?

- Studien visar på vilka olika sätt som eleverna kan eller förstår det som undervisningen strävade att eleverna skulle lära sig. Elevernas kunnande är på olika nivåer och jag har även identifierat aspekter som eleverna behöver få syn på för att utveckla det specifika kunnandet och som därmed är viktiga att lyfta fram i undervisningen.

Vilken är din slutsats?

Avhandlingen visar att Learning study är en fruktbar modell för att systematiskt undersöka vad teknikkunnande innebär. Vi behöver studera hur elevernas kunnande tar sig uttryck i undervisningen för att kunna utveckla kunskap som är praktiskt användbar för lärare i undervisningen och som främjar elevernas lärande i teknik.

Genom min studie har det tydligt visat sig att teknikämnets innehåll och vad eleverna bör kunna i ämnet behöver undersökas noggrant och systematiskt. På så sätt kan lärare få redskap för att kunna utforma undervisning som möjliggör ett visst lärande för eleverna och för att bedöma deras kunnande.

Att eleverna utvecklar kunskaper i teknik genom de aktiviteter som utförs på tekniklektionerna är inte självklart. Vi vet t.ex. inte särskilt mycket om vilka svårigheter eleverna har när de ska utveckla teknikkunskaper. Sådant är viktigt för lärare att känna till och att kunna sätta ord på när de genom sin undervisning ska hjälpa eleverna att utveckla teknikkunnande.

Läs gärna:
Konstruktioner som fungerar - En studie av teknikkunnande i de tidiga skolåren, Eva Björkholms avhandling (pdf)


Nyhetsbrev nr 4, december 2015 - startsida

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -