Forskning

Vår ambition är att bevaka den internationella arenan, exempelvis de stora forskningstidskrifterna och viktiga konferenser såsom PATT, där vi även deltar. Här presenterar vi också resultat från forsknings- och utvecklingsarbete inom kunskapsområdet Teknik samt berättar om Rockelstads seminariet.

Den svenska teknikdidaktiska forskningen bryter ny mark och får genomslag både inom vårt lands gränser och internationellt.

Rockelstad-seminariet

Varje år arrangerar CETIS forskningskonferensen Rockelstadseminariet på Rockelstad slott i Södermanland. Det har kommit att blir en samlingspunkt för forskare inom teknikdidaktik som innebär en möjlighet för både doktorander och seniora forskare att utbyta tankar och idéer och att ta del av varandras projekt.

Målet med Rockelstad-seminariet har varit en utbyte av tankar och idéer med följande huvudsakliga innehåll:

  • Att diskutera aktuella teknikdidaktiska texter som deltagarna skrivit. Seminariet har under åren varit en samlande punkt och inom dess ramar har vi tillsammans behandlat spirande forskningsfokus, projektplaner, artikelansatser, avhandlingskapitel med mera.
  • Att inventera vad som pågår av teknikdidaktisk forskning i Sverige och Norden samt att fortsätta diskussionen om framtidens teknikdidaktiska forskning: vad är angeläget att satsa på – ur ett nationellt, nordiskt och internationellt perspektiv?
  • Teknikdidaktik i ett internationellt perspektiv. Vid nästan varje seminarium har vi haft en eller flera internationella medverkande, från bl.a Danmark, Nya Zealand, Sydafrika och Australien.
Sju personer går med resväskor mot ett slott.Seminariedeltagare vid Rockelstad slott i Södermanland. Foto Katarina Rehder

PATT, Pupils’ Attitudes Towards Technology

Forskningsområdet PATT (Pupils’ attitudes towards technology) startades i Nederländerna av Jan H. Raat och Marc de Vries 1986 och har utvecklats i flera olika länder. Grunden till detta forskningsområde är en elevenkät med frågor till elever om deras intresse och attityd till teknik. Frågorna berör också områden som karriär, könsmönster och om teknik upplevs som svårt eller tråkigt. En svensk studie har gjorts för att öka förståelsen för enkäten (Sveningsson, Hultén, & Hallström, 2018). Resultatet från studien visar hur enkäten kan förbättras för att passa in i svenskt sammanhang.

Ungdomar besöker mässa och går i en lång korridor.Forskningsområdet PATT undersöker elevers attityd till teknikämnet. Foto Katarina Rehder

Varje år hålls den internationella teknikdidaktiska konferensen PATT, Pupils’ Attitudes Towards Technology. I år stod Turku universitet värd för konferensen.

Forskare knutna till CETIS

Lärares transformering av teknikämnet: Om lärares attityder till ämnet och syn på teknisk kunskap i teknikundervisningen
Nordlöf, Charlotta
Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Avdelningen för lärande, estetik och naturvetenskap. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
ORCID-id: 0000-0002-6177-3897
2022 (Svenska) Doktorsavhandling, sammanläggning

En lärare behöver i sitt arbete göra val och fatta beslut som påverkar vilken undervisning eleverna får möta. Skolämnet teknik, som är ett av grundskolans obligatoriska ämnen redan från lågstadiet, har sina specifika förutsättningar och traditioner. I avhandlingen undersöks hur lärare i grundskolan tolkar teknikämnet och formar teknikundervisningen – hur lärare transformerar teknikämnet. Två perspektiv på lärares transformering ligger till grund de ingående studierna: lärares attityder till teknik-undervisning samt lärares syn på kunskap i teknikämnet.

Att möjliggöra tekniklärande i konstruktionsaktiviteter
Boström, Johan
Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Avdelningen för lärande, estetik och naturvetenskap. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
ORCID-id: 0000-0003-3348-3339
2022 (Svenska)
Doktorsavhandling, sammanläggning

Den här avhandlingen undersöker hur tekniklärande möjliggörs genom lärarledda konstruktionsaktiviteter i förskolan. Avhandlingen undersöker också hur förskollärarrollen och konstruktionsaktiviteternas utformning påverkades av olika historiska och samhälleliga strukturer samt i mötet mellan forskning och praktik.

Förskolans teknikundervisning: vad och hur?
Sundqvist, Pernilla
Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Utbildningsvetenskap och Matematik.(Matematikens, naturvetenskapens och teknikens didaktik)
ORCID-id: 0000-0003-4559-3500
2019 (Svenska) Doktorsavhandling, sammanläggning

Förskolans teknikundervisning är ett ungt forskningsområde som vi saknar mycket kunskap om. Avhandlingen bidrar med kunskap på området genom undersökningar med enkäter, intervjuer och observationer. Studien ger resultat om såväl vilket innehåll som framhålls och undervisas av förskolepersonalen, som hur det undervisas och vad som görs möjligt för barnen att lära i den undervisningen.


Tekniklärares attityder till teknikämnet och teknikundervisningen
Nordlöf, Charlotta
Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN). Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
ORCID-id: 0000-0002-6177-3897
2018 (Svenska) Licentiatavhandling, sammanläggning

Skolforskning i allmänhet visar på att läraren är viktig, läraren är faktiskt en av de viktigaste faktorerna för elevernas framgång. Läraren är betydelsefull både när det gäller elevernas prestationer och deras attityder. Från tidigare attitydforskning vet vi att lärarens attityder har betydelse för undervisningen, men även för lärarens eget tankesätt. När det kommer till området teknikundervisning behöver lärarnas attityder undersökas och utforskas mer, vilket denna licentiatuppsats, bestående av två delstudier, bidrar till.

 

Talet om tekniska system – förväntningar, traditioner och skolverkligheter
Klasander, Claes
Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
Studies in Science and Technology Education, 2010 (Svenska)
Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)

Hur har den svenska grundskolan hanterat den didaktiska utmaningen att infoga tekniska system i teknikämnets undervisning? Här belyses detta från 1980 - 2009 på tre arenor – en som berör styrdokument, en kring läromedel och en i en skolas praktik. Avhandlingen beskriver bl.a. utifrån vilka argument som system anses angeläget som undervisningsinnehåll, hur man talar om tekniska system och mot vad som undervisningen inriktas. Dessutom lyfts några hinder fram, liksom de delar som nått en etablerad plats.

 

Barnlitteraturens tekniklandskap: En didaktisk vandring från Nils Holgersson till Pettson och Findus
Axell, Cecilia
Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN). Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
ORCID-id: 0000-0001-5721-7719
2015 (Svenska) Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)

Syftet med denna studie är att utifrån ett didaktiskt perspektiv undersöka budskap om teknik i ett urval svenska skönlitterära barnböcker samt undersöka hur berättelsernas tekniksyner förhåller sig till deras natur- respektive framtidssyn. Analyserna grundar sig på sex svenska författares skönlitterära barnböcker: Selma Lagerlöf, Otto Witt, Elsa Beskow, Karl-Aage Schwartzkopf, Sven Wernström och Sven Nordqvist. Dessa böcker innehåller frågeställningar och problematiker som i dag anses betydelsefulla och relevanta inom teknikens didaktik.

 

Constructing a Pipe-Bound City: A History of Water Supply, Sewerage, and Excreta Removal in Norrköping and Linköping, Sweden, 1860-1910
Hallström, Jonas
Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema vatten i natur och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
ORCID-id: 0000-0003-0829-3349
2003 (Engelska) Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)

In the mid- to late 19th century, modern pipe-bound water and sewer systems proliferated in European cities, a development that has sometimes been regarded as a necessary result of a sanitary awakening and the progress of science and technology. By analyzing the introduction and subsequent expansion of water, sewerage, and excreta collection on the local level, in the Swedish cities Norrköping and Linköping, this oversimplified picture is questioned.

Olika avhandlingar i form av böcker ligger på varandra.

Tidsskrifter

Internationella

International Journal of Technology and Design Education
Den ledande internationella forskningstidskriften inom teknikdidaktik.

Journal of Technology Education
Detta är en amerikansk forskningstidskrift. Artiklar skrivs inte enbart av forskare och innehållet kan vara ganska tillämpat och klassrumsnära. Här finns också ett litet inslag av historiska teknikdidaktiska studier.

The Journal of Technology Studies
Tidskrift för mer allmänna teknikstudier som också har en del teknikdidaktiska artiklar.

Design and Technology Education: an International Journal

Nordiska

NorDiNa
NorDiNa är en nordisk tidskrift för naturvetenskapernas och teknikens didaktik.

Till CETIS huvudsida