Professions- och utvecklingsguide för VFU på lärarprogrammen

Vägen till ett helhetsansvarShow/Hide content

För varje ny VFU-period ska studenten kunna ta ett allt större ansvar för att, under den avslutande VFU-perioden, kunna axla ett helhetsansvar. Det är viktigt att detta finns i åtanke och förbereds under de tidigare VFU-perioderna.

Helhetsansvar innebär att studenten får möjlighet att öva och prövas i sitt kommande yrke, d.v.s. socialt och didaktiskt under en längre sammanhållen tid. I praktiken innebär det att studenten i så stor utsträckning som möjligt tar över de uppgifter som handledaren brukar ansvara för. Det gäller till exempel hantera undervisning i helklass, föräldrakontakter, planering, genomförande, utvärdering, bedömning och återkoppling och förmåga till självreflektion. 

Studenten ingår ofta i ett arbetslag och tar alltså över den del av ansvaret som handledaren brukar ha i det dagliga arbetet. När det gäller speciella uppdrag som handledaren har, kan studenten överta dessa efter överenskommelse. Handledare och student ska gemensamt åstadkomma att studenten tar ett kliv fram, medan handledaren tar ett steg tillbaka. Inför helhetsansvaret behövs ett samtal om hur studenten ska få chans att agera självständigt och samtidigt få feedback på sin insats. I varje kurs är det vissa mål som ska tränas och uppnås, såväl didaktiska som sociala. Därutöver behöver studenterna träna på allt annat som ingår i en pedagogs verktygslåda; anpassa sitt kroppsspråk, tillämpa estetiska arbetsformer och variera undervisningen, använda rösten, arbeta i olika rum, taveldisposition…. Och detta måste tränas under varje VFU-period!

Hur allt hänger ihopShow/Hide content

VFU-kurserna ligger på olika progressionsnivåer. Genom de progressionsstråk som löper genom utbildningen stöttas den studerande i sin utveckling av grundläggande kunskaper för att sedan alltmer självständigt kunna hantera de uppgifter som ingår i läraryrket.

VFU-kurserna ligger på olika progressionsnivåer. Genom de progressionsstråk som löper genom utbildningen stöttas den studerande i sin utveckling av grundläggande kunskaper för att sedan alltmer självständigt kunna hantera de uppgifter som ingår i läraryrket. Genom de återkommande VFU-perioderna, som är integrerade med ämnesstudier, får studenten möjlighet att tillämpa och prövas i färdigheter och förmågor inom utbildningens olika ämnen. Den avslutade VFU:n genomförs under en längre period, för att möjliggöra att den studerande på ett samlat sätt får tillämpa och bli examinerad på kunskaper, färdigheter, förmågor och förhållningssätt som tränats under utbildningens olika kurser.

Det är viktigt att sätta sig in i var i utbildningen studenten befinner sig, för att förstå på vilken nivå VFU-perioden ska examineras.

I varje enskild VFU-kurs skrivs kursens mål fram i ett Omdömesformulär där olika bedömningskriterier beskriver olika nivåer av måluppfyllelse. Omdömesformuläret ligger till grund för examinators bedömning. OBS! Det är alltid bedömningskriterierna i respektive kurs omdömesformulär som avgör till vilken grad och på vilket sätt kursmålen ska uppnås. 

Omdömesformuläret ska inte blandas ihop med det här dokumentet, Professions- och utvecklingsguiden, PUG. PUG:en är ett kompletterande stödmaterial som hjälper till att sätta in de enskilda VFU-kursmålen i ett sammanhang samt ger exempel på konkretiseringar av målen.

Förberedelse inför utvärderingenShow/Hide content

1.

Läs igenom bedömningsdelen i senaste VFU-guiden för handledare. Lyssna gärna också på del 4 i Handledarintroduktionen.

2.

Läs igenom kursdokumenten. Sätt dig in i Omdömesformuläret för den aktuella kursen och de mål som ska utvärderas.

3.

Ta reda på hur den aktuella VFU-kursen förhåller sig till övriga VFU-kurser i utbildningen. Se Översikt kursmål. 

4.

Fundera på hur de olika bedömningskriterierna i omdömesformuläret skulle kunna kännas igen på en lägre respektive högre nivå. Ta hjälp av tabellen över ”Kännetecken”.

5.

Diskutera målen och kännetecknen på de aktiva verben i kursmålen med din student, så att ni båda är överens om vad som menas med målbeskrivningarna.

6.

Bestäm tillsammans vad som ska övas och när, samt när studenten ska prövas. Återkom regelbundet till dokumenten för att stämma av och sätta upp nya delmål6.

7.

När VFU-perioden är klar ska handledaren fylla i Omdömesformuläret enligt anvisningarna och sedan gå igenom det med studenten. Omdömesformuläret beskriver vad studenten kan och exemplifierar hur detta visat sig.

8.

Avsluta med att fylla i en Utvecklingsplan: Utvecklingsplanen ansvarar studenten för. Studenten formulerar där, med handledarens stöd, exempel på sådant som studenten kan/bör träna på inför kommande VFU-period.

Översikt VFU-kursmålShow/Hide content

Ämneslärare

Översikt VFU-kursmål

Examinationsformer

Kännetecken - hur de aktiva verben i kursmålen kan kännas igen

Utvecklingsplan instruktion

Grundlärarprogrammet F-3

Examinationsformer

Kännetecken - hur de aktiva verben i kursmålen kan kännas igen