Sammanställ och bedöm - svårighetsgrad

svårighetsgraf-nationella-modellen

När ni har bestämt vilka åtgärder för olika hälsoproblem som ni behöver prioritera emellan är det dags att starta med att bedöma hur svåra ni anser att hälsoproblemen är. I modellen används ordet svårighetsgrad för denna bedömning.

svårighetsgrad

Vid bedömningen behöver ni besvara följande frågor:

 • Hur svårt är hälsoproblemet då åtgärden (som ni kopplat ihop med hälsoproblemet) ska sättas? 
 • Hur varaktigt bedömer ni att problemet skulle vara om inte den aktuella åtgärden sattes in?
 • Hur ofta känner patientgruppen av hälsoproblemet? Konstant? Någon gång i månaden?
 • Finns det någon risk för försämring eller att en ohälsa uppstår i framtiden?
 • Finns det någon risk för att patientgruppen dör i förtid och i så fall inom vilken tidsrymd? 

Skalsteg

Ovanstående frågor representerar olika aspekter av ohälsa, som ska beaktas i bedömning av svårighetsgrad. I nationella modellen är tanken att alla dessa aspekter vägs samman till en svårighetsgrad som anges i en fyrgradig skala:

 • Mycket stor
 • Stor
 • Måttlig
 • Liten

Att tänka på vid bedömning av svårighetsgrad

 • Att tänka gruppnivå, det vill säga hur svårt är hälsoproblemet för de flesta personer som drabbas? 
 • Att det är det hälsoproblem som åtgärden förväntas påverka som ska bedömas.
 • Är t.ex. andra åtgärder redan insatta som har minskat problemet? 
 • Att era ställningstaganden om vad som avgör svårighetsgraden måste kunna förklaras för den som så önskar.
 • Att vara vaksamma så att inte bedömningarna står i strid med människovärdesprincipen.

Svårighetsgradsmatris

Bedömning av svårighetsgrad handlar om att göra en sammanvägd bedömning av hur stor påverkan ett hälsoproblem har på livskvaliteten respektive livslängden för en patientgrupp. Det finns här en sk. svårighetsgradsmatris som är ett verktyg för att i arbetsgruppen diskutera fram en sammanvägd bedömning. Skalstegen i matrisen är detsamma som i den nationella modellen. I matrisen anges inte vad de olika skalstegen står för. De personer i verksamheten som ska göra bedömningen av svårighetsgraden kan därför behöva diskutera sig samman för att få en samsyn kring vad som karaktäriserar ett mycket stort, stort, måttligt och litet problem. Svårighetsgradsmatrisen kan vara till hjälp om man så önskar. Tanken med den är också att den ska vara en sorts garant för att alla aspekter av svårighetsgrad som nämndes ovan tas hänsyn till vid bedömningen.

   
   
                 
                 
                 
                 
                 
                 


 Livskvalitetspåverkan  Livslängdspåverkan
 Aktuellt hälsotillstånd  Framtida ohälsa
   Funktionsnedsättning  Aktivitetsbegränsning Delaktighetsinskränkning  Frekvens  Varaktighet  Risk för framtida ohälsa   Risk för framtida död Livslängdspåverkan 
Mycket stor                 
 Stor                
 Måttlig                
 Liten                
 Ingen                 

Kort film/tutorial om hur svårighetsgradsmatrisen kan användas på verksamhetsnivå

Ladda ner matrisen (excel/pdf)

Vanliga frågor och svar