Scholarships for students, PhD-students and young researchers at LiU Norrköping

You can now apply for SCHOLARSHIPS for students, PhD-students and young researchers at LiU Norrköping. Your application should be sent November 11, 2019 at the latest.

Announcement

 

SCHOLARSHIPS for students, PhD-students and young researchers at LiU Norrköping

Scholarships kan be applied individually or for a group of persons, unless otherwise is written. These scholarships can be applied by students and PhD students at LiU Norrköping.

Last day for applications are November 11, 2019

Norrköping Municipality scholarship,  www.norrkoping.se

The total scholarship amount is 25 000 SEK, divided between five candidates (at most). The scholarship is awarded to students and younger researchers in the Faculty of Philosophy and the field of science education in or through their studies or research judged to have done meritorious services to Norrköping development and / or for municipal activities in Norrkoping. Also applicants who have completed their education previous academic year may qualify for efforts made during the last year. The scholarship can also be awarded for ongoing or planned studies in these areas.

Östergötland County Council Scholarship, www.regionostergotland.se

The total scholarship amount is up to 25 000 SEK, divided between a maximum of five students. The scholarship is awarded to ambitious and talented students at the Medical Faculty, Campus Norrköping. Involvement in the Corps and / or section work is meritorious. An applicant must show how the funds are intended to be used.

Norrköping Polytechnical Association Scholarship, http://www.polytekniska.se/

The total scholarship amount is 60 000 SEK. There are two types of scholarships, project scholarships and general scholarships. The scholarship amount will be shared among several candidates and is aimed at students and postgraduates (doktorander) at the Technical Institute at Campus Norrköping. Graduate students and researchers with an interdisciplinary focus may be eligible if the current project has a qualified technical content. Project Grants are awarded to support the implementation of degree-qualified work and study as well as research projects, which are of special value to industry and society. Contributions may also be given to the development of technical education at LiU Norrköping and to qualified scientific literary production. General scholarships, not linked to specific projects, can be awarded to encourage ambitious and talented students.

LFV  Scholarship, www.lfv.se

The total scholarship amount is 10 000 SEK, which is can be shared by several persons. The scholarship is awarded to ambitious and talented students / graduate students / young researchers at Campus Norrköping. Also people who this year completed their studies within Air Traffic Management or Air Traffic Control are eligible. They are given as support to qualified certificates and paper work, study or research projects, all aimed at air traffic (e.g., logistics, environment, visualization, data analysis and security). Projects can be in the planning stage, under construction or completed. With an advantage they may have an international focus.

 

Instructions

Your application should be sent November 11, 2019 at the latest by email to ann-christin.noren@liu.se as one (1) PDF document per scholarship you seek. Applications which do not meet this formal requirements will be returned with a request to follow the instruction and merge all documents into one PDF. 

There is no special form to use, but the application must contain clear information on which scholarship you are applying for, information on academic and other qualifications that you invoke ( a CV and some excerpt of your academic rating is appropriate), and a description of the intended use of the scholarship (some scholarships have additional requirements). Provide also a short text describing yourself. The applicatio letter first in the PDF, should not exceed 5000 characters and the entire PDF, with CV and affidavits pasted into it, should not be more than 10 pages. 

If you are applying for more than one scholarship, a separate and complete application should be submitted for each scholarship. Decision will be taken in late November, after which all applicants are informed on the outcome.

The scholarships will be awarded at a special ceremony Dec. 12, 2019 on Campus Norrköping, at lunch-time.

In case of ambiguities, the Swedish text is the legal one.

For details on each scholarship, see below

Questions are answered by Erik Berggren,  erik.berggren@liu.se, who is responsible for the process.

 

Statuter

Villkor och föreskrifter för stipendier, instiftade för studenter, lärare och forskare vid LiU Norrköping, Linköpings universitet

 

 

 

1 Allmänna föreskrifter

1.1  Gruppen av prefekter med verksamhet helt eller delvis förlagd till LiU Norrköping (f.n. ISAK, ISV, ITN och Tema), härefter kallad prefektgruppen, beslutar efter beredning om utdelning av stipendium i enlighet med av stipendiegivaren föreskrivna villkor. Detta är rektorsbeslut Dnr LiU-2009-01215, och förtydligas nedan.

1.2 För beredningen ansvarar Erik Berggren (utsedd enligt samma rektorsbeslut). Beredningsgrupper beslutas av prefektgruppen. Till varje grupp utser donator en representant, och därutöver skall finnas minst en student och en lärare/forskare för den fakultet stipendiet i första hand berör.

1.3  Stipendiebeslut fattas av prefektgruppen efter skriftlig ansökan, vilken skall vara inlämnad till universitetet inom föreskriven tid. Tidplan fastställs av beredningsansvarig.

1.4  Stipendium kan sökas individuellt för viss person eller för en grupp av personer, om stipendiegivaren inte föreskrivit annat. Saknas närmare föreskrifter kan förekommande stipendier sökas av:

a)  forskare som bedriver verksamhet vid LiU Norrköping och som vid ansökningstillfället disputerat under de senaste fem åren

b)  studenter vid LiU Norrköping på grund-, avancerad och forskarnivå

1.5  Stipendium kan delas mellan flera sökande, om stipendiegivaren inte föreskrivit annat.

1.6  Stipendium kan tilldelas samma person vid flera tillfällen, om stipendiegivaren inte föreskrivit annat.

1.7  Stipendium skall, om stipendiegivaren inte föreskrivit annat, användas till något ändamål som för mottagaren medför utveckling av personlig kompetens eller vetenskaplig meritering. Detta kan ske exempelvis genom studieresa, deltagande i konferens eller finansiering av arbete avsett för publicering.

1.8  Universitetet har rätt att, om annat inte föreskrivits av stipendiegivaren, rekvirera aktuellt stipendiebelopp av respektive stipendiegivare för utbetalning till stipendiemottagarna.

1.9  Om kvalificerade sökande saknas till ett stipendium äger donator rätt att besluta att hela eller delar av stipendiebeloppet skall dras in.

 

2     Slutredovisning av stipendiets användande, i de fall detta är aktuellt, skall lämnas in ett och ett halvt år efter utdelningen för att resterande belopp skall delas ut , dvs för 2019 års stipendier gäller att slutredovisning skall inlämnas senast den 30 juni 2021.

 

 

 

2 Särskilda villkor

 

2.1 Villkor för Norrköpings kommuns stipendium.

Stipendiesumman för år 2019 är 25 000 kr. Utöver de allmänna föreskrifterna gäller:

a)    Stipendiet delas ut till studerande eller yngre forskare inom filosofiska fakulteten samt inom området för utbildningsvetenskap, som i sina studier eller i sin forskning bedöms ha gjort goda insatser för Norrköpings utveckling eller för kommunal verksamhet i Norrköping. Stipendiet kan också delas ut för pågående eller planerade studier inom dessa områden.

b)    Sökande ska studera eller arbeta inom filosofiska fakulteten eller området för utbildningsvetenskap vid LiU Campus Norrköping. Även sökande som avslutat utbildningen eller forskningen föregående läsår och som söker för insatser gjorda under sista läsåret av sin utbildning eller forskning kan tilldelas stipendiet.

c)    Stipendiet kan delas mellan högst fem sökande.

d)   Stipendiat ska lämna en skriftlig rapport över hur stipendiet använts. Rapporten sänds till utredningutveckling@norrkoping.se

 

2.2 Villkor för Region Östergötlands stipendium till studerande

Stipendiesumman för år 2019 är 25 000 kr. Utöver de allmänna föreskrifterna gäller:

a)    Stipendiet utdelas till studerande vid Medicinska Fakulteten,LiU Norrköping

b)    Stipendiet utdelas till ambitiösa och talangfulla studenter med engagemang i studierna. Kår-och/eller sektionsarbeteär meriterande. Relevanta bilagor som styrker studentens studie-engagemang bifogas till ansökan.

c)    Medlen skall användas till framtida förkovring och utveckling, och sökande ska ange i ansökan hur medlen ska komma att användas.

d)    Stipendiat skall med en skriftlig rapport i efterhand redogöra för hur stipendiet använts. Rapporten skickas in utan anmodan,till Ann-Britt Wiréhn, enhetschef för Enheten för forskningsstöd, Ledningsstaben, Region Östergötland se punktf) nedan.

e)    Stipendiet kan årligen delas mellan högst fem sökande.

f)    Halva stipendiebeloppet utbetalas efter prefektgruppens beslut om stipendiater och resterande belopp efterdet att Region Östergötland godkänt rapporten enligt punkt d).

 

 

2.3 Villkor för Stiftelsens Norrköpings Polytekniska Förenings Stipendie- och Bidrags- fond stipendium

Stipendiesumman för år 2019 är 60 000 kr. Utöver de allmänna föreskrifterna gäller: Två typer av stipendier delas ut:

      -     projektstipendier

      -     allmänna stipendier

Fördelningen av det totala anslaget mellan dessa två bestäms varje år i förhållande till antalet ansökningar som inkommit och dessas kvalitet. Beslutet tas av ansvarig instans för stipendier på LiU Norrköping och den av styrelsen för NPF utsedde kontaktperso- nen.

Utöver de allmänna föreskrifterna gäller följande:

Projektstipendier:

a)  Stipendierna syftar övergripande till att stärka LiU Norrköpings renommé. Detta sker i första hand genom stöd till genomförandet av kvalificerade examensarbeten eller studieresor samt till ett- eller fleråriga forskningsprojekt, som är av speciellt värde för samhälle och näringsliv. Bidrag kan även lämnas till utvecklingen av den tekniska utbildningen vid LiU Norrköping samt till kvalificerad vetenskaplig litterär produktion.

b)    Stipendiet skall tilldelas studenter eller doktorander vid den tekniska fakulteten vid LiU Norrköping. Även doktorander med tvärvetenskaplig inriktning kan komma ifråga om aktuellt projekt har ett kvalificerat teknikinnehåll, liksom studenter vid lärarutbildningen för examensarbete eller särskilt projekt kopplat till teknikunder- visningen i skolan.

c)    Stipendiet delas normalt mellan två eller flera sökande.

d)   Stipendiat skall i görligaste mån, i projektdokumentationen, ange att projektet har sponsrats genom ett stipendium från NPF.

e)    Stipendiat skall med en skriftlig rapport i efterhand redogöra för hur stipendiet an- vänts. Rapporten inskickas, utan anmodan, till Norrköpings Polytekniska Förening, Box 157, 601 03 Norrköping alt. stipendie@polytekniska.se. Stipendiat kan komma att anmodas göra en presentation av det projekt, examensarbete eller studieresa, för vilket han/hon erhållit bidrag, vid ett av NPFs ordinarie medlemsmöten eller styrel- semöten.

f)    Halva stipendiebeloppet utbetalas efter prefektgruppens beslut om stipendiater och resterande belopp efter det att NPF godkänt rapporten enligt punkt e).

Allmänna stipendier:

Dessa stipendier utdelas för att uppmuntra ambitiösa och talangfulla studenter. Meriterande i detta fall är även engagemang i kår- och/eller sektionsarbete.

 

2.4 Villkor för LFV:s stipendium

Stipendiesumman för år 2019 är 10 000 kr. Utöver de allmänna föreskrifterna gäller:

a)    Stipendiet skall tilldelas ambitiösa och talangfulla studenter/doktorander/forskare vid LiU Norrköping. Även personer som under året avslutat sina studier kan komma ifråga.

b)   Stipendiet skall ges som stöd till kvalificerade examens- och uppsatsarbeten särskilt med innovativ inriktning, studieresor eller forskningsprojekt, (t ex logistik, miljö, visualisering, analys och säkerhet), relaterade till LFV:s verksamhet. Projekten kan vara på planeringsstadiet, under utförande, eller avslutade. Med fördel kan de ha internationell inriktning.

c)    Stipendiet kan delas mellan flera sökande.

d)   Stipendiat skall med en skriftlig rapport i efterhand redogöra för hur stipendiet använts. Rapporten inskickas utan anmodan till LFV; att: Chef LFV Utveckling; Vikboplan 11; 601 79 Norrköping. Stipendiat kan komma att anmodas göra en presentation av projektet.

e)    Halva stipendiebeloppet utbetalas efter prefektgruppens beslut om stipendiater och resterande belopp efter att LFV godkänt rapporten enligt punkt d).

 

 

Martin Rantzer, Prefekt ITN
Margaretha Grahn, Prefekt ISV
Per Gyberg, Prefekt Tema

Hans Nilsson, Prefekt ISAK                                                 Erik Berggren, e.u.


Contact
Show/Hide content

Latest news from LiU
Show/Hide content