Advanced Cultural Studies Institute of Sweden - ACSIS

Man i utställningslokal

ACSIS är ett nationellt centrum för tvärvetenskaplig kulturforskning. Syftet är att stärka det kulturvetenskapliga forskningsfältet och fungera som en samordnande och pådrivande resurs. ACSIS är knutet till Campus Norrköping, Linköpings universitet.

ACSIS stärker det kulturvetenskapliga forskningsfältet genom att bygga broar mellan lärosäten, ämnen och perspektiv. Vi samverkar också med exempelvis museer. ACSIS är en samordnande och pådrivande resurs för svenska kulturforskare och en länk till det transnationella fältet för cultural studies.  

Konferenser och forskarutbyten

Centrala verksamheter för ACSIS är att vi vartannat år arrangerar en stor internationell konferens, att vi regelbundet håller seminarier, anordnar doktorandkurser och möjliggör forskarutbyten och gästforskning inom kulturfältet. Inriktningen är liksom kulturforskningens teorier och empiriska fält i ständig tillblivelse. Verksamheten utformas kontinuerligt av föreståndare, forskningskoordinator, den nationella styrelsen och de forskare, lärare och doktorander som deltar i kurser, seminarier, konferenser. 

Tio svenska universitet samarbetar

ACSIS styrelse består av välrenommerade akademiker som representerar tio svenska universitet och som har sin vetenskapliga bas i bland annat etnologi, litteratur, genusvetenskap, litteratur och språk, konstvetenskap och tvärvetenskap.

Verksamhet
Visa/dölj innehåll

Forskningsprojekt
Visa/dölj innehåll

Programförklaring och styrelse
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Adresser
Visa/dölj innehåll

Kontakt

acsis@isak.liu.se

Postadress

ACSIS
Linköpings universitet
601 74 Norrköping

Besöksadress

Kopparhammaren 7, Kungsgatan 56 C, plan 3
Campus Norrköping