ሓበሬታ ንካብ 12 – 18 ዕድሜኦም ተሳተፍቲ

Den Långa Resan (“እቲ ነዊሕ ጒዕዞ”) ብዛዕባ ስደተኛታት ዝነበሩ ህጻናትን መንእሰያትን፡ ኣብ ሽወደን እናዓበዩ ክኸዱ እንታይ ከምዘድልዮምን ዘሕልፍዎ ተሞክሮታት ክፈልጥ ዝመራመር መጽናዕቲ እዩ። ካብ 12-18 ዝዕድሚኦም ህጻናትን መንእሰያትን ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ሽወደን ዝመጽኡ ነዘራርቦም ኣለና። እቶም ኣብ መጽናዕቲ ዝሰርሑ ሰባት፡ ኣብ ማእከል ባርናፍሪድ ኣብ Linköping ዩኒቨርሲቲ ተመራመርቲ እዮም። 

ተመዝገቡ ነቲ መጽናዕቲVisa/dölj innehåll

ቅድሚ ክትሳተፉ ምምዝጋብኩም ቅድሚ ክትሳተፉ ምምዝጋብኩም Visa/dölj innehåll

bild på flicka och pojke med sin mamma.

ቅድሚ ክትሳተፉ ምምዝጋብኩም

ዕድመኹም ኣብ ክሊ 12-18 እንተድኣ ኮይኑ፡ ከምኡ'ውን ኣብ ዝሓለፋ ሽድሽተ ኣዋርሕ ናብ ሽወደን እንተድኣ መጺእኩም፡ ብኣና ቃለ-መሕትት ክግበረልኩም እዩ። ቅድሚ እቲ ቃለ-መሕትት፡ እንታይ ዓይነት ተሳታፍነት ኣብ መጽናዕትና ከምዝካተት ክንሕብረኩም ኢና። ከምኡ'ውን ብቛንቛኹም ነዚ ሓበሬታ ዝሓዘ ደብዳቤ ክወሃበኩም እዩ። ነዛ ሓበሬታ ሒዛ ዘላ ደብዳቤ ሕጂ እንተድኣ ኣንቢብኩምዋ ዝበልጸ ይኸውን! (ናብታ ሓበሬታ ዝሓዘት ደብዳቤ ዘምርሕ መርከቢ መስመር ኣብዚ ክኸይድ'ዩ)

ንምንታይ ኢና ነዚ መጽናዕቲ ክንገብሮ ደሊና ዘለና? 

ብዛዕዛ ዘሎ ህሉው ኩነታት ክንክን ናይ ህጻናትን መንእሰያትን ብጣዕሚ ውሑድ ዝኾነ ኣፍልጦ እዩ ዘለና። ብፍላይ ድማ ኣብ ሽወደን ከመይ ኢሎም ክዕወቱ ከምዝኽእሉ ውሑድ ኣፍልጦ እዩ ዘለና። ኣብ መጻኢ ንስደተኛታት ህጻናትን መንእሰያትን ክሕግዝ ዝኽእል ዝያዳ ሓበሬታ ክንእክብ ተስፋ ንገብር። 

ሓሲብናሉ ክንጸሕ ዘለና ነገራት

እቶም ንሕና ቃለ-መሕትት እንገብረሎም ህጻናትን መንእሰያትን ዝኾነ ውልቃዊ ረብሓታት ካባና ኣይክረኽቡን እዮም። እቲ ሃቐና ብዛዕባ ህጻናት ስደተኛታት ዝለዓለ ፍልጠት ንምብርካት እዩ። እቶም ቃለ-መሕትት እንገብር ሰባት፡ ብእተፈላለዩ ናይ ህይወት ኩነታት ሓሊፎም ዝመጽኡ ህጻናትን መንእሰያትን ብምርኻብ ብዙሕ ተሞክሮ እዩ ዘለና። ስለዚ ከምቲ ዘለኹምዎ ክንረኽበኩም ድሉዋት ኢና። ኣብ እዋን ቃለ-መሕትት እንተድኣ ዝያዳ ሓገዝ ዘድልየካ እንተድኣ ኮይኑ፡ ከነራኽበካ እንኽእል ኣካላት ኣለዉና። 

እዚ ፕሮግራም ዘይሰማምዖ ሰብ ኣሎ'ዶ? 

ኣይፋልን – ንሕና ናይ ኩሉ መዳይ ተሞክሮታትን ድሕረባይታታትን ዘለዎም ስደተኛታት ህጻናትን መንእሰያትን ክንረካብ ኢና ደሊና ዘለና። እንተኾነ ግን፡ ዕላማ ናይዚ ቃለ-መሕትት ብዛዕባ ነብስኻ ክትዛረብ ስለዝኾነ፡ ተሰማሚዕካ ክትገብሮ ዝሓሸ ይኸውን። 

 
 
 

ከመይ ጌሩ እ?ቲ መስርሕ ይሰርሕ?Visa/dölj innehåll

1. ንስኻ ትምስገብ

ሓንሳእ ምስ ተመዝገብካ፡ ብቕልጡፍ ናብቶም ዕላማ ተጌርሎም ዘለዉ ጉጅለ ናይቲ መጽናዕቲ ኣባልነትካ ንምርግጋጽ ክትእመን ኢኻ። 

2. ንሕና ድማ ክንረኽበካ ኢና፡ ከምኡ'ውን ንቃለ-መሕትት ቆጸራ ክንሕዘልካ ኢና።

ብተርጓማይ ተሓጊዝና፡ ብቴሌፎን ክንድውለልካ ኢና። ቅድሚ ምድዋልና፡ ኣበይ ቃለ-መሕትት ከም ዝግበረልካ ክትሓስብ ንዓኻ ዝበለጸ ይኸውን። ኣብ ዝጥዕመካ ቦታን ኣብ ዝሰማምዓካ ግዜን ቃለ-መሕትት ክንገብረልካ ኢና። 

3. ግምገማ ናይ ሓበሬታን ቀረብ ናይ ፍቓድን

ትሕቲ 15 ዕድመ እንተድኣ ኴንካ፡ ንስኻን ሓደ ካብ ወለድኻን ወይ ድማ ካብ መጉዚትካ፡ ብዛዕባ እዚ መጽናዕቲ ሓበሬታ ክረኽቡ እዮም። 15 ዕድመ ጥራይ እንተጌርካ ኢኻ፡ ነቲ ሓበሬታ ዝወሃበካ። ኣብቲ መጽናዕቲ ንኽትሳተፍ እንተድኣ ወሲንካ፡ ንስኻ (ወይ ድማ ንስኻን ወላዲኻን) ናይ ፍቃድ ቅጥዒ ዝበሃል ክትመልኡ ኢኹም። ፍቓድ ማለት፡ ኣብቲ መጽናዕቲ ከምእትሳተፍ ክትቅበል ከለኻ ማለት'ዩ።

4. እቲ ቃለ-መሕትት 

እቲ ቃለ-መሕትት ምስቲ ናብቲ ንስኻ ዝሰማማዕካ ቋንቋ ዝትርጉም ተርጓማይ ክትግበር እዩ፡ ከምኡ'ውን ኣብቲ ንስኻ ክትብሎ እትኽእል ተሞርኲስና ሓደ ሰዓት ዝኣክል ግዜ ክወስደልና እዩ። ኣብ እዋን ቃለ-መሕትት ብዛዕባ ህይወትካ፡ተሞክሮታትካን ኣብዚ ሕጂ እዋን ከመይ ይስምዓካ ከምዘሎን ክትሕተት ኢኻ። እቲ ሕቶታት ንኽትምልሶ ውልቃዊ ምስ ዝኾነካ ወይ ድማ ከም ምስጢር ክትሕዞ ምስ እትደሊ ኣፍልጠና።

5. ምክትታል 

ፍቓድካ እንተድኣ ሂብካ፡ ከመይ ከም ዘለኻ ንምርኣይ ድሕሪ ሓደ ዓመት ደሃይካ ክንገብር ኢና።

6. ምርምርና

ንሕና ድማ ናትካን ናይ ካልኦትን መልስታት ብሓንሳብ ኣኪብና፡ እተፈላለዩ ነገራት ከም እንታይ ዓይነት ረቛሒታት ኣብ ምጥዓይ ናይ ስደተናታት ህጻናት እወታዊ ጽልዋ ከምዘለዎም ክንፈልጥ ኢና። ብድሕርዚ ብዛዕባ ርኽበታትና ስነ-ፍልጠታዊ ጽሑፋት ክንጽሕፍ ኢና፡ ከምኡ'ውን ንምርምርና ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ኢድ ብዙሓት ክበጽሕ ከምዝኽእል ክገብር ኢና። 

 

ብቐጻሊ ዝሕተቱ ሕቶታትVisa/dölj innehåll

እንታይ ዓይነት ሕቶታት ኢና ክንሓትት? 

ብዛዕባ ብዙሓት እተፈላለዩ ኣርእስታት፡ ከም ኣብነት ብዛኦባ ጐነጽ ዘለካ ተሞክሮ፡ ጥዕናኻ ከምኡ'ውን ከመይ ጌሩ ናይ መዓልታዊ ህይወትካ ይኸይድ ክንሓትት ኢና። ከምኡ'ውን ብዛዕባ ድሕረ ባይታኻ፡ ከም ዕድሜኻ፡ ትምህርቲ ትከታተል ኣለኻ ዲኻ ወይ ወይስ የለኻን ወዘተ ዝኣመሰሉ ክንሓተካ ኢና። 

 

ብዛዕባ ዝህቦ መልስታት ካልእ ሰብ ክፈልጥ ይኽእል ድዩ? 

ኣይፋልን፡ ካብቲ ምርምር ወጻኢ ዝኾነ ሰብ ብዛዕባ እትህቦ መልስታት ክፈልጥ ኣይክእልን እዩ። ሓበሬታኻ ብሕጊ እተሓለወ እዩ፡ ከምኡ'ውን ምስ ዝኾነ ካልእ ሰብ ክንካፈሎ ኣይፍቀደልናን እዩ። 

 

ኣብዚ መጽናዕት ተሳትፎይ ክቕሎ እንተድኣ ዘይደዬ፡ ንኸቛርጽ ይግቀደለይ ድዩ? 

እወ፡ ኣብ ዝኾነ እዋን ሓሳብካ ክትቅይር ትኽእል ኢኻ። ዋላ ድሕሪ እቲ ቃለ-መሕትት ምስ ተወድአ፡ ክትረኽበና ትኽእል ኢኻ፡ ንሕና ውን ሓበሬታኻ ክንኣልዮ ንኽእል ኢና።

 

ኣብዚ ምስታፍ ክመጽእ ዝኽእል ዝኾነ ስግኣታት ኣሎ'ዶ? 

ንሕና እንፈልጦ የለን። ኣብቲ መጽናዕቲ ንገለ ህጻናትን መንእሰያትን ተኣፋፊ ክኾኖም ዝኽእል ሕቶታት ከምዝህሉ ርግጽ'ዩ። ካልእ ሰባት ነዚ ከምዚ ዓይነት ሕቶታት ከመይ ጌሮም ክምልስዎ ከምዘለዎም ኣገዳሲ ኮይን ከምተራእዮም ነጊሮምና። ዝበዝሑ ካብቶም ሕቶታት ዝብትርዑኻ እንተድኣ መሲሎም፡ ክምልስ ኣይደለኹን ክይብለና ትክእል ኢኻ፡ ንሕና ድማ ነታ ሕቶ ንነጥራ።

 

ንመልስታትካ እንታይ ክንገብረሉ ኢና? 

ኣብቲ መጽናዕቲ ዝሳተፉ መንነቶም ኣይክግለጽን'ዩ፡ ከምኡ'ውን ሓንሳእ እቲ ቃለ-መሕትት ምስ ተወድአ፡ እቲ ትሕዝቶታት ካብቲ ፕሮጀክት ምርምር ወጻኢ ዝኾነ ሰብ መጺኡ ክፈልጦ ክሳዕ ዘይክእል መንነቱ ክጠፍእ እዩ (ኣብ ታሕቲ ተመልከት)። እቲ ተማራማራይ ጥራይ እዩ ነቲ ኣብ ዝተዓጽወ ሳጹን ወይ ድማ ብምስጢር ዝተዓጸ ፋይል ትሕዝቶ ክርእዮ ዝኽእል። እቲ ትሕዝቶን እቲ ምስጢራዊ መፋትሕን ድሕሪ ዓሰርተ ዓመት ክጠፍእ እዩ። እቶም ኣብቲ መጽናዕቲ ዝተሳተፉ ሰባት፡ ሓንሳብ ኣብ ዓመት፡ ከይከፈሉ ብዛዕብኦም ኣብቲ ፕሮጀክት እንታይ ሓበሬታ ተመዝጊቡ ከምዘሎ ክፈልጡ መሰል ኣለዎም። ተሳተፍቲ ናይቲ መጽናዕቲ ንጌጋ ዝኾነ ሓበሬታ ንኸዐርይዎ ሓላፍነት ይወሃቦም እዩ።

 

ድሕነት 

ሓበሬታኻ-እዚ ማለት ኩሉ ዝተዛረብካና-ኣብ ብምስጢራዊ መፍትሕ/ቃል ዝተዓጽወ ኤሌክትሮኒካዊ መኽዘን (Server) እዩ ክዕቀብ. መልስታትካ ምስጢራዊ ቁጽሪ ክወሃቦም እዩ፡ ከምኡ'ውን እቲ ምስጢራዊ መፍትሕ ድማ ካብቲ መልስታት ኣብ እተፈልየ ቦታ ክኽዘን እዩ። 

 

ክፍሊት

ኣብዚ መጽናዕቲ ብምስታፍኩም ዝወሃበኩም ክፍሊት ወይ ድማ ካሕሳ የለን።

 

ካብቲ ምርምር ንዝመጽእ ውጽኢታት ምርኣይ ይከኣል'ዶ ይኸውን? 

እወ ብርግጽ። ኩሉ እቲ ምርምር ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ክሕተም እዩ። ንሕና ውን ቅልል ዝበሉ ጽማቚ ትሕዝቶ ናይቲ ምርምር ዘለዎ፡ ብእተፈላለይ ቋንቋታት ዝቐረበ ንህጻናትን ንመንእሰያትን ከነቕርብ ኢና። ብዛዕባ ውጽኢታትና፡ ወዘተ.... ብዝያዳ ክትመሃሩ እንተድኣ ደሊኹም፡ ኩሉ ግዜ ክትረኽቡና ዕዱማት ኢኹም። 

 

ነዚ ፕሮጀክት ሓላፍነት ዝወደሉ መን'ዩ? 

እቲ ቀንዲ ጉጅለ ናይዚ ፕሮጀክት Linköping ዩኒቨርሲቲ እዩ። Laura Korhonen (ላውራ ኮሮነን) ነዚ ፕሮጀክት ሓላፍነት ክትወስድ እተመደበት እያ። መርከቢ ኣድራሻና ከምዚ ዝስዕብ ይመስል: 
 

 

ነዚ ፕሮጀክት ሓላፍነት ዝወደሉ መን'ዩ?Visa/dölj innehåll