معلومات برای اشتراک کنندگان که ۱۲ - ۱۸ ساله می با شند

سفرطولانی) یک مطالعه است درمورد حالت فعلی اطفال و نوجوانانی که از)
کشورخود برای پناهندگی فرارکردند و ضرورت به چه دارند تا بتوانند در سویدن
حالت خوب داشته باشند. ما با اطفال و نوجوانانی مصاحبه
می کنیم که عمر شان بین ۱۲ الی ۱۸ سال هستند و تازه به سویدن وارد شده اند.

لطفاً نام تان را برای اشتراك در مطالعات راجسترکنیدVisa/dölj innehåll

قبل از اینکه نام تان را راجستر کنیدVisa/dölj innehåll

bild på flicka och pojke med sin mamma.

 

بل از اینکه خود را ثبت نام کنید

کسانی که عمرشان بین ۱۲ الی۱۸ سال میباشند و در  
طول شش ماه اخیر به سویدن وارد شدند میتوانند خود را
برای مصاحبه با ما ثبت نام کنند. قبل از مصاحبه،ما به 
شما معلومات خواهیم داد که اشتراک نمودن دراین 
تحقیقات به چه معنا می باشد
.

طریقه انجام مطالعاتVisa/dölj innehåll

سؤالاتی که معمولاً پرسیده می شودVisa/dölj innehåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات تماس با ماVisa/dölj innehåll

Fotografi av Erica Mattelin

Erica Mattelin

روانشناس دارای جواز و داکترعلوم

  • Barnafrid, Linköpings universitet 581 85 Linköping 
Fotografi av Natalie Söderlind

Natalie Söderlind

دانشجوی دکتری

  • Barnafrid, Linköpings universitet 581 85 Linköping 
Bild saknas

Laura Korhonen 

داکتر و پروفیسور           

  • Barnafrid, Linköpings universitet 581 85 Linköping