Bedömning av kunskap och förmåga vid grupparbete

Barn som samarbetar-children working together

Trots att forskningen tydligt visar på en mängd fördelar med grupparbete så minskar den gruppbaserade undervisningen i skolan idag. Flera möjliga förklaringar har förts fram till varför grupparbetstiden minskar men vi vill pröva ytterligare en möjlig förklaring, nämligen lärares upplevda dilemman att bedöma elevers kunskaper och förmågor när eleverna arbetar i grupp.

I detta forskningsprojekt studerar vi bedömning av kunskap och förmåga vid grupparbete och om det är möjligt att med hjälp av en utbildningsinsats träna och utveckla lärares och elevers förmåga att bedöma. Genom ett ämnesövergripande samarbete med forskare från socialpsykologi och pedagogik studerar vi hur förändring av kommunikation och handling vid bedömning kan påverka lärares och elevers förmåga att göra bedömningar vid grupparbetssituationer. Vår målsättning med projektet är också att pröva och utveckla en tentativ empiriskt och teoretiskt förankrad bedömningsmodell för grupparbeten.  

Studien genomförs med hjälp av en longitudinell kvasi-experimentell design där vi undersöker förändringar i lärares och elevers (11-16 år) kommunikation och handling i tre olika undersökningsgrupper. Två av undersökningsgrupperna blir föremål för var sin intervention i form av en kortare utbildningsinsats riktad mot både lärare och elever, medan den tredje gruppen inte får någon intervention utan fungerar som en kontrollgrupp. Grupperna erhåller slumpmässigt utbildningsinsatsen medan kontrollgruppen arbetar på som tidigare. Före och efter varje intervention görs datainsamlingar med hjälp av enkäter, observationer och intervjuer. Både kvalitativa och kvantitativa analysmetoder användas. 

 

Preliminära resultat visar på några viktiga aspekter i lärares arbete med bedömning vid grupparbete. För att kunna genomföra väl fungerande grupparbeten som innehåller inslag av bedömning på grupp- och individnivå är det angeläget att lärare har utvecklat professionell kunskap om både arbetsmetoden och bedömning vid grupparbete. Vidare är det av vikt att läraren har en tydlig struktur genom hela grupparbetet samt på den gruppuppgift som eleverna arbetar med. Innan grupparbetet påbörjas bör läraren planera uppgiften, vad som ska bedömas och hur bedömningen ska genomföras. Det är också angeläget att läraren tydliggör för eleverna vad som ska bedömas och hur bedömningen ska genomföras. Viktigt är också att läraren stödjer elevernas utveckling och lärande genom att ge återkommande återkoppling. Slutligen visar preliminära analyser att lärares olika språkbruk, dvs. användandet av vardagsspråk, pseudometaspråk och metaspråk, kan påverka deras möjligheter till att genom ett gemensamt professionellt språk utveckla sin bedömningspraktik vid grupparbete.

 

Länk till en nyligen publicerad artikel inom projektet: Karin Forslund Frykedal & Eva Hammar Chiriac (2017)  "Student Collaboration in Group Work: Inclusion as Participation".

Relaterade forskare

Relaterad forskning

Kontakt