Citylogistik

Transport och logistik i Linköping

Inom forskningsområdet citylogistik hanteras de utmaningar som uppstår vid distribution av gods i stadsmiljön. I Forsknings- och innovationsagenda för framtidens logistik, lyfts citylogistik fram som ett av de viktigaste utvecklingsområdena för svensk logistikforskning och utveckling i framtiden.

Urbaniseringstrenden medför ökad konsumtion och därmed ett ökat distributionsbehov. En socialt, miljömässigt och ekonomiskt attraktiv stad är beroende av tillgången till olika varor, men de logistiska aktiviteterna såsom transporter har en stor negativ påverkan på stadens attraktionskraft i form av exempelvis buller, säkerhet, visuellt intryck och utsläpp. För att möta de ekonomiska, miljömässiga och social mål som tagits fram inom såväl Sverige som EU är omfattande förändringar nödvändiga.


Vår kompetens inom utformning och styrning av godsflöden, från både ett logistikföretags- och varuägarperspektiv är central för att möta de utmaningar godsflöden har i staden. Genom design och styrning av logistiksystem i staden kan vi erhålla mer kostnadseffektiva lösningar, minska den negativa sociala och miljömässiga påverkan samt öka leveransservicen för godsmottagaren. Förbättrad citylogistik kan gynna alla aktörer i staden: näringslivet, handeln, invånarna, fastighetsägarna.

Några centrala ledord för forskningen inom detta område är: systemsyn, aktörssamverkan, kunskapsuppbyggnad och spridning, prestationsmätning, hållbara affärsmodeller, innovation.

Pågående forskningsprojketVisa/dölj innehåll

KontakterVisa/dölj innehåll

Vi som forskar om CitylogistikVisa/dölj innehåll

Tidigare forskningVisa/dölj innehåll

Närliggande forskningVisa/dölj innehåll