Det vuxenpedagogiska forskningsfältets bibliometri

En hög med publikationer och en måttstock.
Foto: Anna Bäcklin Lindén

I projektet intresserar vi oss för att generera kunskap om hur det vuxenpedagogiska forskningsfältet skapas genom att studera vem som publicerar sig i vetenskapliga tidskrifter, vem som citerar vem, och vilken typ av forskning som publiceras och vinner erkännande.

Några av våra huvudresultat från tidigare publikationer visar att det är stark anglosaxisk dominans (Storbritannien, USA, Kanada och Australien) gällande vem som publiceras i de engelskspråkiga tidskrifter som vi studerat. Författare från de fyra ovan nämnda länderna citeras dessutom i större utsträckning än författare från andra länder, även om man tar i beaktande andelen artiklar publicerade av författare från dessa länder. 

Fältet domineras av sociokulturell teoribildning, och sådan teoribildning knyter samman forskare från olika geografiska och institutionella kontexter. Med andra ord, sociokulturell teori har lyckats etablera sig som forskningsfältets centrala nod och tycks tilltala personer som sysslar med en rad olika forskningsfrågor och som studerar olika sammanhang. Våra resultat visar även att fältet domineras av forskare som använder sig av kvalitativa metoder, ofta med intervjuer och observationer som primärt datamaterial. Redaktörer för de indexerade tidskrifterna på engelska har en central position i fältets citeringsnätverk.

Projektet finansieras av Linköpings universitet.

Kontakt

Forskare