Forskningsgruppen för socialpsykologi

En grupp människor på en strand
Foto: Stefan Blomberg

Socialpsykologi handlar om hur människor påverkar varandra och påverkas av olika former av sociala sammanhang, ofta utifrån en medvetenhet om och identifikation med olika sociala grupper. Området handlar om hur tankar, känslor och beteende hos individen påverkas av andra människor, och av ens egen och andras inblandning i, eller identifikation med, sociala grupper. 

Inom Forskningsgruppen för socialpsykologi finns ett starkt fokus på gruppsykologi och grupprocesser inom och mellan grupper, men vi har även fokus på individen i olika sociala sammanhang. Forskningen fokuserar, direkt eller indirekt, på autentiska, verkliga situationer och/eller grupper.

Övergripande skulle området kunna beskrivas som psykologiska studier av olika former av sociala relationer och social interaktion. De övergripande områden inom socialpsykologin som vi framförallt fokuserar på är grupprocesser, intergruppsbeteende, social identitet, kollektiva processer, diskursiv psykologi, genuspsykologi, samt arbets- och organisationspsykologi.

I forskningsgruppen sker samarbete i olika konstellationer i forskning och utbildning. Det finns också ett utbrett samarbete med andra forskare. Utgångspunkten för forskningen är framförallt externt finansierade forskningsprojekt och doktorandprojekt. I gruppen finns även ytterligare forskning för vilken forskningsmedel aktivt söks. Det finns för närvarande två forskningsprojekt med medel från Vetenskapsrådet i forskningsgruppen:

  • Bedömning av kunskap och kompetens i grupparbete – en interventionsstudie i klassrummets vardagspraktik (projektledare: Eva Hammar Chiriac, 2013-2017)
  • ’Cooperative learning’ inom primärvården – en interventionsstudie med barnsjuksköterskor som ledare för föräldragrupper i en randomiserad, kontrollerad studie (projektledare: Michael Rosander, 2017-2019

Just nu finns även tre doktorandprojekt:

  • Psychological change as an outcome of participation in collective action (Sara Vestergren, planerad disputation 2017, handledare: Eva Hammar Chiriac)
  • Assessment of abilities and knowledge learned in group , preliminär titel (Johan Forsell, planerad disputation 2020, handledare: Karin Forslund Frykedal/Eva Hammar Chiriac)
  • The causal relationship between organizational factors, people's experience of work, sick leave and bullying occurrence (Stefan Blomberg, planerad disputation 2021, handledare: Michael Rosander)

 

Övriga forskning i forskningsgruppen handlar bl.a. om:
• Interaktion vid familjemåltider
• Diskurskonstruktion av praxis vid måltider
• Interaktion i basgrupper vid problembaserat lärande
• Klinisk grupphandledning
• Visuell etnografi
• HBTQ-psykologi
• HBTQ-personers familjer
• Mobbning i arbetslivet
• Grupper i utbildningssammanhang

Forskningsgruppens medlemmar undervisar också på flera av utbildningarna som finns på Linköpings universitet, t.ex. på Psykologprogrammet, PA-programmet och Kognitionsvetenskapliga programmet. Inom fristående kurs kurser finns exempel på undervisning inom ramen för t.ex. Psykologi 1 och 2, och Beteendevetenskaplig grundkurs (BVG), men också i kurser som del av masterprogrammet i psykologi. Forskningsgruppens medlemmar är även delaktiga i högskolepedagogiska utbildningar, kurser på forskarnivå, samt punktinsatser gällande socialpsykologi på t.ex. Medicinska fakulteten och Campus Norrköping.

Kontakt

Forskningsprojekt

Forskare

Seminarieserie

Organisation