Fritidshemsbiennalen 2017

Målade händer / Painted hands

Fritidshemsbiennalen ges i Norrköping den 23-24 oktober 2017.

Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av fritidshem – såväl praktiker som forskare – och sträcker sig även i år över två dagar som vi fyller med spännande föreläsningar, workshops och utställningar.

Plats: Flygeln, Norrköping

Arrangör är Linköpings universitet i samarbete med Norrköpings kommun och Linköpings kommun.

Har du frågor, kontakta oss på fritidshemsbiennalen@liu.se

Välkommen till Norrköping!

 

Här kan du följa vad som händer på biennalen: 

www.trippus.net/Fritid2017

Program och karta till biennalenVisa/dölj innehåll

Anmälan och priserVisa/dölj innehåll

Anmälan

Den här länken ska du använda om du vill delta båda dagarna

http://www.trippus.net/Fritidshemsbiennalen2017/deltagaretva

Den här länken ska du använda om du vill delta en av dagarna

http://www.trippus.net/Fritidshemsbiennalen2017/deltagareen

Priser 

Tidig anmälan d v s före 23/6:

Tvådagars: 2 500 kr
Endagars: 1 400 kr

Anmälan efter 23/6:

Tvådagars: 2 900 kr
Endagars: 1 600 kr

Mängdrabatt 

Nytt för i år!

Gå sex personer, betala för fem!

 

Hotell i NorrköpingVisa/dölj innehåll

Bildspel: FöreläsningarVisa/dölj innehåll

Läs mer om föreläsningarna och föreläsarna

I bildspelet kan du läsa mer om föreläsningarna och föreläsarna under Fritidshemsbiennalen 2017. Klicka dig fram från bild till bild!
Beppe Singer Fotograf: Anders G Warne
Beppe Singer: Fritids - så mycket mer än varma mackor och rundpingis! Beppe Singer är mest känd som TV-programmet Hjärnkontorets programledare i SVT men verkar även som föreläsare i skolor runtom i landet då han talar om sin egen skolgång och hur det känns att känna sig ”dum i huvudet”. Anders G Warne
Skolverket
Presentation och implementering av det nya läroplanskapitlet riktat mot fritidshem, Skolverket, Allmändidaktik, Skolutveckling  © Cienpies Design&Communication
Anna Sparrman
Anna Sparrman: Kropp, knopp och känsla: Barn och vuxnas syn på barn och sexualitet. Annas föreläsning handlar om fritidshemsbarns ”normala” vardagliga sexualitet. Vad vet barn om sexualitet? Vad ska barn veta? eller, ska barn alls veta? Föreläsningen ger inblick i vad som menas med barns ”normala” sexualitet, hur barn själva diskuterar kring kropp, nakenhet och ”sexiga” bilder samt hur vuxna relaterar till barns kroppar och nakenhet. Har barn och vuxna samma syn på barn, nakenhet och sexualitet? Empiriska exempel från diskussioner med fritidshemsbarn och  samhällsdebatt kommer att vara del av presentationen. Anna är professor vid Tema Barn Linköpings universitet och forskar om barn, visuell kultur, konsumtion, barnkultur och sexualitet.
Lina Lago
Lina Lago: Att välja eller inte välja: om valfrihet på fritidshem. Föreläsningen handlar om elevers fria val i fritidshem och problematiserar vad fria val innebär. Hur används elevers fira val i fritidshem? Vem får välja och vad får man välja? Hur ser elever på fria val? Vad innebär fria val ur ett pedagogperspektiv? Hur kan fria val ses som en möjlighet och begränsning för elevers delaktighet och sociala relationer? Hur kan man arbeta med elevers val i fritidshem? I föreläsningen diskuteras dessa frågor genom exempel från ett pågående projekt om relationer i fritidshem. Lina är junior lektor i pedagogiskt arbete vid ISV/LiU och forskar om övergångar, sociala relationer i fritidshem och förskoleklass. David Einar
Camilla Forsberg
Camilla Forsberg: Barn och ungdomars perspektiv på mobbning. Mobbning är ett angeläget ämne både i skola och på fritidshem och något som påverkar många elever på olika sätt. Camilla Forsberg skrev sin avhandling om mobbning i skolan. Efter sin disputation har hon på olika sätt genom forskning försökt belysa mobbning som fenomen. Camilla är särskilt intresserad av att lyfta fram elevers perspektiv på mobbning. I föreläsningen kommer Camilla fokusera på elevers berättelser om mobbning men även problematisera mobbning i en fritidspedagogisk kontext. 
Anna-Lena Ljusberg
Anna-Lena Ljusberg: Självständighet och makt på fritids, att ta eller dela. Anna-Lena Ljusberg, fil. dr. i barn- och ungdomsvetenskap, programansvarig och studierektor för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem på Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap på Stockholms universitet. Hennes forskningsområde Barns vardag och deras syn på att vara barn i olika institutionella sammanhang som fritidshem och särskild undervisningsgrupp.
Helene Elvstrand
Helene Elvstrand: Aktionsforskning som verksamhetsutveckling – så bygger vi gemensamt erfarenheter och kvalitet i fritidshem. Under en 5 års period har forskare för Linköpings universitet  tillsammans med fritidspedagoger/fritidslärare från Norrköpings kommun  bedrivet ett gemensamt aktionsforskningsprojekt; Framtidens fritidshem, med syfte att öka fritidshems kvalitet och på samma gång få systematiserad kunskap kring fritidshemmets praktik. En central utgångspunkt i aktionsforskning är att praktiken i det här fallet fritidslärare själva är experter på sin verksamhet och genom en systematiserad metod och tid för reflektion kan betydande utveckling ske.   Föreläsningen fokuserar på de gemensamma erfarenheter som dragits av projektet och där fokus ligger på möjliggörande faktorer för verksamhetsutveckling.
Lego
Magnus Jansson/Johan Svenningsson/Alma Vladavic: Vad innebär teknik på fritidshem? - En föreläsning om att synliggöra och analysera teknikförekomster i fritidshemmets praktik. Magnus Jansson är licentiand i teknikens didaktik vid LiU och intresserar sig för hur teknik görs på fritidshem. Johan Svenningsson,  doktorand i teknikens didaktik vid LiU, forskar om elevers attityder till och förståelse för teknik. Alma Vladavic, doktorand i naturvetenskapernas didaktik vid LiU, forskar med inriktning mot fritidshem med fokus på hur yngre elever kommunicerar och gör teknik och naturvetenskap.
Håkan Löfgren
Håkan Löfgren: Perspektiv på utvärderingar och dokumentation i skolväsendet. Håkan är filosofie doktor i pedagogiskt arbete och arbetar på Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet. Han forskar om konsekvenserna av olika typer av utvärderingar av skolans och förskolans verksamhet. Han är särskilt intresserad av vad kraven på att synliggöra och visa upp sin egen verksamhet eller sina egna prestationer gör med dem som befinner sig i verksamheten, såsom lärare i skola och på fritidshem, elever och förskollärare och hur olika reformer tas emot och blir verklighet. De projekt han deltagit i handlar om dokumentation i förskolan, lärares administrativa arbete och elevers erfarenheter av betyg och nationella prov i årskurs 6.
Kids play
Cecilia Axell/Magnus K Jansson: Språk, läsande och skrivande på fritidshemmet. Cecilia och Magnus har på olika sätt forskat och intresserat sig för barns språkutveckling och läsning. På föreläsningen diskuteras några av de funktioner som språk kan fylla, vad språk är och hur lärare på fritidshem kan arbeta för att stötta elevers språkutveckling. Vidare kommer exemplifieras hur man som fritidslärare kan använda skönlitterära barnböcker som utgångspunkt i naturvetenskap och teknik och hur detta stödjer såväl språkutveckling som kunskaper i dessa ämnen.
Anna Englund Bohm-Kicke Jeppson
Anna Englund Bohm/Catarina "Kicke" Jeppsson: Math in action
Johanna Lundqvist
Johanna Lundqvist: Barnens behovsteori och aktuella specialpedagogisk forskning om fritidshem. I en ny avhandling i specialpedagogik beskrivs ett femtiotal barns utbildningsvägar från förskola till förskoleklass, fritidshem och klass ett. Fokus är bland annat insatser för barn i behov av anpassningar och särskilt stöd, användningen av inkluderande undervisning, övergångar mellan skolformer och barns upplevelser av tidiga skolår. I föreläsningen beskrivs avhandlingens resultat och barnens behovsteori som utvecklats utifrån avhandlingens resultat.

WorkshopsVisa/dölj innehåll

Lina Lago WS 2015

Workshops om spännande arbetssätt på fritidshem

Under de båda dagarna kommer olika workshops att äga rum, där verksamma pedagoger på fritidshem berättar om spännande arbetssätt och pågående utvecklingsarbete. Workshoparna handlar bl a om Edugaming, att vara förstelärare i fritidshem och hur elevers perspektiv kan utgöra utgångspunkt för att utveckla leken på fritidshem.

Följ biennalen i sociala medier

För utställareVisa/dölj innehåll

Planeringen är full igång och innan sommaren hoppas vi att de flesta bitarna har fallit på plats.
Vårt grundpaket för utställare
Vi har ett grundpaket med en yta med ett bord (ca 80 x 180 cm), en stol, el, trådlöst internet och fika-lunch-fika de båda dagarna för en person: 2 000 kr + moms. Ytterligare utställare betalar 600 kr + moms för förtäring i två dagar. Ytterligare yta/ytterligare bord 500 kr + moms/bord.
 
Bokning
Utställningsplats bokas igenom vår konferenstjänst Umeå Congress, Linnéa Finnberg, linnea@umea-congress.se,  090-70 60 33.

KontaktVisa/dölj innehåll

FlyerVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll