Globalisering och omvandlingen av normativa och juridiska ramverk

Här studeras juridiska förändringar och debatter kring hantering av migration å ena sidan, och de empiriska och politiska konsekvenserna för den europeiska arbetsmarknaden av globaliseringsprocesser, å andra sidan.

Detta forskningspår fokuserar på politiska förändringar till följd av globalisering, EU-utvidgningen, ändrad styrning av migrationspolitiken och flexibiliseringen av arbetsmarknaden och konsekvenserna av detta i fråga om arbetsrättliga normer och förhållanden. Här studeras regulativa och normativa diskurser kring hantering av migration å ena sidan, och de empiriska och politiska konsekvenserna för den europeiska arbetsmarknaden av globaliseringsprocesser, å andra sidan. Inom ramen för Europas nya periferi, både i form av forna kommunistländer som nu är medlemmar av EU och de som står på dess tröskel är utvecklingen mot inkluderande dagordningar av särskilt intresse. Det är frågan om mobilisering för arbetsrätt och kollektiva former för representation på arbetsplatser för att ett normativt ramverk för ett socialt hållbart arbetsliv.

Se alla projekt i detta forskningsspår >>

Fackföreningar och transnationell solidaritet

Branka Likic-Brboric´s projekt rör EU:s strategi för att stödja länderna på västra Balkan på deras väg mot EU-medlemskap. Studien ser på den sociala återuppbyggnaden efter kriget i Bosnien-Hercegovina, Serbien och Kroatien och på dialogen om social- och sysselsättningspolitik. I studien undersöks fackföreningars strategier för att möta urholkningen av arbetsrätten och arbetsnormer i en nyliberal modell för återuppbyggnad, samt på effekten av EU:s -stöd för social dialog.

Gå till projektet>>

 

Arbetsnormer och informalitet i nya EU-länder

Projektet som leds av Professor Charles Woolfson, utforskar svårigheterna i att säkerställa reglerade arbetsnormer i post-kommunistiska länder och motverka trenden mot "informalisering" av relationer mellan arbetstagare och arbetsgivare. En fråga är också hur normer på arbetsmarknaden förändras genom EU:s utvidgning samt vilka empiriska bevis som finns för de europeiska arbetslivs- och arbetsmiljödirektivens genomslag i de nya medlemsländerna. 

Gå till projektet>>

Arbetsmigration från Baltikum till Sverige 

Detta doktorandprojekt är en del av "East-West labour migration, industrial relations and labour standards in a Swedish-Baltic context" som granskar av förändrade migrationsmönster och konsekvenser för arbetsmarknad och välfärd i Baltikum. I Indre Genelytes delprojekt studeras räckvidd, dynamik, orsaker och politiska lösningar på emigration samt möjligheter till återvändande, för arbetskraftsinvandring från Baltikum till Sverige, genom intervju, statistiska och diskuranalytiska verktyg.

Gå till projektet >>

Forskare

Institutet