Spelar mellanhänder någon roll för förnybar el?

Engineers in Solar panel site

Investeringar i förnybar elproduktion drabbas ofta av problem med finansiering, tillstånd, kunskap om tekniken med mera. I projektet studerar vi hur olika slags mellanhänder, såsom konsultbolag och branschorganisationer, kan bidra till att lösa sådana problem och därigenom underlätta och förbättra investeringarna. Projektet pågår 2015–2018 och finansieras av Energimyndigheten.

Till nytta för styrmedel, beslut och strategier

Projektet ökar kunskapen om mellanhänderna, deras roller och de risker de eventuellt medför. Det bidrar på så sätt med ett underlag för utformning av energipolitiska styrmedel för att öka och förbättra investeringarna i förnybar elproduktion. Vi hoppas också att projektet ska stödja och inspirera potentiella investerare och mellanhänder i deras investeringsbeslut och val av strategier och affärsmodeller.

Referensgruppen ökar projektets relevans

Projektet har en referensgrupp som består av 14 personer från t.ex. konsult- och projekteringsbolag, kommunala energikontor, bransch- och intresseorganisationer och relevanta myndigheter. Under projektets gång träffas gruppen vid flera tillfällen för att diskutera projektets frågor, metoder och resultat. Återkopplingen från referensgruppen ökar möjligheten för projektet att leverera resultat som upplevs som relevanta för politiska beslutsfattare, investerare och mellanhänder.

Vad vill vi veta om mellanhänder inom förnybar el?

(1) Vilka typer av mellanhänder finns det inom förnybar elproduktion i Sverige?
(2) Vilka roller spelar olika mellanhänder för enskilda investeringar och för omställningen till ett hållbart energisystem i stort?
(3) Vilka eventuella risker är förknippade med mellanhänder som är verksamma inom förnybar elproduktion, dels för enskilda investeringar och dels för energisystemet som helhet?
(4) Hur skulle mellanhänder kunna användas för att öka och förbättra investeringar i förnybar elproduktion?

Projektgrupp
Visa/dölj innehåll

Reportage
Visa/dölj innehåll