Möjliga examensarbeten 2022-2023

Här presenterar vi ett urval av de examensarbeten som är möjliga att göra tillsammans med forskare vid Kommunikations- och transportsystem. Vi välkomnar studenter från såväl KTS utbildningsprogram som LiU:s övriga program eller från andra lärosäten att göra sina exjobb hos oss. Kontaktperson för respektive examensarbete finns i varje beskrivning.

Klicka på någon av länkarna nedan för att läsa mer om det examensarbete du är intresserad av.
Simulering av bygglogistiklösningar
Infrastruktur och masslogistik
Algoritmer för tillförlitliga kollektivtrafikrutter
Analys av anslutningssäkerheten för bättre trafikinformation

Simulering av bygglogistiklösningar

De senaste åren har det blivit mer och mer vanligt med bygglogistiklösningar kopplat till olika former av byggprojekt. Vissa av dessa lösningar implementeras för ett helt stadsutvecklingsprojekt, t.ex. bygget av en ny stadsdel, medan andra implementeras för enstaka större projekt, t.ex. sjukhusbygge. Dock är kunskapen om olika bygglogistiklösningars påverka på transporterna i staden låg och vi behöver skapa en förståelse för vilken skillnad en bygglogistiklösning gör för störningarna av byggprojekt i en stad. Som störningar räknas utsläpp, buller och förseningar/köer. 

Dina uppgifter

Som en del i de pågående projekt som finns inom området (Störningsfri stad, MIMIC och Fossilfri Bygglogistik) har vi fått fram statistiskdata från tidigare projekt gällande byggtrafik, vi har uppskattningar om hur byggtrafiken kan påverkas av en bygglogistiklösning och vi har en MatSIM modell för Norrköping. Utgående från detta material är det din uppgift att simulera påverkan av byggtrafik, samt identifiera hur vi kan analysera olika typer av störningar. Simuleringen kan ske i MatSIM men även ARENA eller andra verktyg. Vi behöver också fördjupa vår kunskap om effekterna av byggtransporter genom fördjupade analyser av statistiskdata och sensordata. Vilket också kan ses som en alternativ uppgift. 

Din profil

Vi söker dig som har kunskap inom olika simuleringsverktyg och har ett intresse av sambandet mellan stadsutveckling och logistik. 

Information

Kontaktperson: Anna Fredriksson, biträdande professor
Huvudområde: Industriell ekonomi, Transportsystem, Logistik
Nivå: Master eller kandidat

Infrastrukturprojekt och masslogistik

Byggarbete kring tågräls

Masslogistik är till för något år sedan nästan ett okänt begrepp. Masslogistik har dock kommit i ropet de senaste åren på grund av dess stora påverkan på miljön. Som ett led har man därför börjat uppmärksamma bristen på logistik i planeringen av olika infrastrukturprojekt såväl som masshanteringen inom kommuner. Dock kan man genom förbättrad logistik inom detta område minska utsläppen från transporter, öka cirkulariteten i materialen samt minska kostnaderna. Frågan är bara hur logistiken ska organiseras för att göra denna nytta. En komplexitet kopplat till denna frågan är de många olika involverade aktörerna med olika intressen och affärsmodeller.

Dina uppgifter

Inom detta område handlar det om flödeskartläggningar av massor i olika infrastrukturprojekt såsom Ostlänken eller Västlänken, men även för större stadsutvecklingsprojekt såsom Inre Hamnen i Norrköping eller Berga Ängar i Linköping. Vidare handlar det om att identifiera potentiella lokaliseringar för olika aktiviteter men också beräkna totalkostnaden för olika logistikupplägg samt potentialen för återvinning av material.

Din profil

Vi söker dig som har ett stort intresse för miljö och logistik, affärsmodeller och vill kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder för att analysera olika logistikupplägg.

Information

Kontaktperson: Anna Fredriksson, biträdande professor
Huvudområde: Industriell ekonomi, Transportsystem, Logistik
Nivå: Master eller kandidat

Algoritmer för tillförlitliga kollektivtrafikrutter

Tidtabell för kollektivtrafikEn kollektivtrafikresa består ofta av flera delar: Man tar spårvagnen till resecentrum, åker vidare med tåg, byter tåg och avslutar med en bussresa fram till slutdestinationen. Vissa byten är mer kritiska än andra. Missar man en stadsbuss går nästa några minuter senare, men missar man ett fjärrtåg kan det vara flera timmar till nästa förbindelse. I det här arbetet utgår vi från att risken för en missad anslutning beror på sannolikheten och konsekvensen. I det här arbetet tänker vi oss att utveckla en algoritm som skulle kunna ingå i ett verktyg för att söka resrutter och köpa biljetter, t ex Resrobot.

Dina uppgifter

Dagens sökmetoder är typiskt inriktade på att hitta snabbaste och/eller billigaste väg med vissa typer av sidovillkor (t ex antal byten, minsta bytestid etc.). Här tänker vi oss att lägga till en rutin för att fånga risken för missad anslutning. Den nya rutinen skulle antingen kunna presenteras direkt för resenären, eller ligga till grund för prissättningen. (En operatör behöver ta ut ett högre pris, om det är stor sannolikhet att en restidsgaranti behöver betalas ut.) Implementeringen kan exempelvis baseras på data från Trafiklab.

Din profil

Vi söker dig som har ett stort intresse för kollektivtrafikresor, matematisk modellering, algoritmutveckling och programmering.

Information

Kontaktperson: Anders Peterson, biträdande professor och Christiane Schmidt, universitetslektor
Huvudområde: Logistik, Transportsystem, Tillämpad matematik
Nivå: Master eller kandidat

Analys av anslutningssäkerheten för bättre trafikinformation

Kvällsbild av tågstation i Alvesta med fokus på vägvisningsskylt i förgrunden Resenärer upplever tågresor med korta byten som osäkra på grund av rädslan att missa det anslutande tåget. Om resenären litar på en anslutning som sedan visar sig inte hålla riskera det att sänka förtroendet för kollektivtrafiken. Samtidigt finns även problemet att resenärer avstår att resa med tåg för att resan innehåller ett byte som upplevs som osäker, trots att den faktiska anslutningssäkerheten är hög. Kunskap om anslutningssäkerheten har nytta för resenären vid reseplaneringen för att ta ett informerat val av tågförbindelse i linje med kraven på tillförlitlighet som kan variera mellan olika resenärer och resor. Idag finns inte information om anslutningssäkerheten tillgänglig och frågan är hur den kan uppskattas baserad på historiska data. Det är vidare intressant att studera hur anslutningssäkerheten ändras utifrån aktuell trafiksituation.

Dina uppgifter

Du ska analysera trafikinformationsdata om tågrörelserna på en knutpunktsstation och med hjälp av det identifiera relevanta anslutningar och studera i detalj hur anslutningssäkerheten mellan tåg på en station varierar och påverkas av olika faktorer. Beroende på ditt intresse finns även möjlighet att lägga fokus i examensarbetet på att prediktera anslutningssäkerheten baserad på trafikläget.

Din profil

Vi söker dig som har stort intresse av dataanalys och statistik. Intresse för maskininlärning är meriterande.

Kontaktperson: Nils Breyer, biträdande universitetslektor
Huvudområde: Logistik, Transportsystem, Tillämpad matematik
Nivå: Master eller kandidat