Migration, offentlig service och hälsa

Forskningsinriktningen omfattar studier av migration och etniska relationer inom olika välfärdsinstitutioner med särskilt fokus på hälsa och utbildning. Dess centrala frågor handlar om hur offentliga tjänster organiseras och distribueras till en etniskt heterogen befolkning, genomförandet av sociala rättigheter och bestämmelser och hur klienter och kunder skapas materiellt och diskursivt i dessa processer. Vidare studeras effekter av rasifiering och social utslagning på migranters hälsa och utbildning. Forskningen har en intersektionell ansats och undersöker hur etnicitet, kön och andra kategorier av skillnader är ömsesidigt konstituerande i dessa processer. Därmed vidgas forskningsperspektivet på detta fält, som tidigare framförallt studerats av genusforskare.

Ansvarig: Universitetslektor och docent Anna Bredström

Pågående projekt

Att främja mångkulturell gemenskap genom transversala dialoger: Ett följeforskningsprojekt i Norrköpings skolor

Projektet har som syfte att utveckla teorier och metoder för att främja mångkulturell gemenskap. Projektet tar avstamp i tidigare forskning som visar att värdegrundsfrågor är pedagogiskt utmanande för både lärare och elever, särskilt i undervisning som försöker belysa flera diskrimineringsgrunder samtidigt. Ett exempel är situationer där jämställdhet och HBTQ-personers rättigheter framställs som svenska värderingar.

 

Tidigare projekt

Svenska pensionsmigranter i Spanien

Alltfler pensionärsmigranter från Sverige söker sig till Spanien och konsumerar där tjänster och omsorg. Dagens äldre förväntas ha större och annorlunda krav jämfört med tidigare generationer, vilket får konsekvenser i hemlandet och destinationslandet. Från både länders horisonter belyser Docent Anna Gavanas faktorer och förhandlingar under pensionärers migrationsprocesser: upplevda konsekvenser bland offentliga och privata aktörer knutna till den spanska destinationsorten samt villkoren för migrantarbetare som utför service för svenska pensionärer i Spanien.

Etnicitet och kön i primärvården

Projektet undersöker primärvårdens bemötande av kvinnliga patienter med olika etniska bakgrunder, och hur uppfattningar om kön och etnicitet präglar verksamheten. Bakgrunden är att primärvården har fått i uppgift att identifiera, åtgärda och förebygga en rad problem, exempelvis kvinnlig omskärelse, mödoms- och oskuldsproblematik samt hedersrelaterat våld. Projektet riktar in sig på mödravården, ungdomsmottagningar och vårdcentraler och bidrar med viktig kunskap på ett outforskat fält: hälso- och sjukvårdssektorn analyserad ur både ett etnicitets- och ett genusperspektiv.

Ungdomar och sexuellt risktagande

Projektet studerar budskap om sexuellt risktagande som ges till ungdomar i grundskolans senare år och på gymnasiet, och genom myndigheter och frivilligorganisationer. De senaste åren har det kommit flera rapporter om ett utbrett sexuellt risktagande bland ungdomar, till exempel har det skett en markant ökning av sexuellt överförbara infektioner. I projektet undersöks hur ungdomar tolkar denna information samt deras erfarenheter av sexuellt risktagande. Mer specifikt undersöks hur sexuellt risktagande kopplas ihop med genus, etnicitet, klass och sexuell identitet.

Forskare