Mimer – Nationellt program för folkbildningsforskning

Detalj av bokhyllor med böcker

Mimer har ett nationellt ansvar att stödja och uppmärksamma folkbildningsforskning oavsett disciplin. Genom en mångfald av verksamheter - konferenser, seminarier och publicistisk verksamhet - skapar Mimer mötesplatser för folkbildningsforskare och forskningsintresserade praktiker.

Mimer, som är ett nationellt program för folkbildningsforskning, inrättades 1990 vid Linköpings universitet. Genom ett riksdagsbeslut gavs universitetet i uppdrag att ta ett nationellt ansvar för folkbildningsforskning. Arbetet med att bygga upp en stark folkbildningsforskning fick därmed en fastare form och verksamheten bygger idag på en solid grund av kontinuerligt återkommande verksamheter. Basen för Mimer finns på Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande, vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL). Namnet Mimer valdes efter den fornnordiska mytiska gestalten Mimer som skildras som utomordentligt vis. I Mimers brunn fanns kunskap om allt som hade hänt och skulle hända i världen.

Mimer leds i samråd med Mimerrådet, det nationella rådet för folkbildningsforskning. Rådet utses av Styrelsen för utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet. Rådet består av tre forskare från Linköpings universitet, tre forskare från andra universitet samt tre praktiskt verksamma folkbildare. Föreståndare och ansvarig för driften av Mimers verksamhet är docent Henrik Nordvall. Annika Pastuhov är postdoktor och biträdande föreståndare för Mimer. Maria Arriaza Hult, Sofia Österborg Wiklund och Filippa Millenberg är doktorander knutna till Mimer. Johan Lövgren är gästforskare vid Mimer.

Mimers uppdrag och arbetsformer

 • att främja forskning om folkbildning i vid mening oavsett disciplin och var i landet forskningen bedrivs
 • att uppmuntra till en ökad mångfald av forskningsperspektiv på folkbildning
 • att skapa och upprätthålla ett nätverk och dialog mellan forskare och mellan forskare och intresserade praktiker
 • att genom nätverket sprida information om forskning
 • att skapa mötesplatser som stimulerar till samverkan och ny forskning
 • att samverka med olika lärosäten och folkbildningsorganisationer
 • att verka för att forsknings- och kunskapsöversikter utarbetas kring olika tema
 • att verka för nordiska och internationella kontakter och inslag i Mimers verksamhet
 • att synliggöra Mimer och folkbildningsforskningen digitalt, medialt och lokalt i relation till såväl forskarsamhälle och folkbildning som allmänhet och relevanta politik- och myndighetsinstanser
 • att föra ett kontinuerligt samtal om folkbildningsforskning inom relevanta politikområden
 • att uppmärksamma folkbildningsforskning i relation till forskningsråd och andra anslagsgivare

Mimers uppdrag genomförs genom ett antal olika aktiviteter. Till exempel ges en årlig forskarkonferens i samarbete med olika lärosäten och folkbildningsorganisationer. I samarbete med bland annat Föreningen för folkbildningsforskning arrangerar Mimer årligen Folkbildningens forskningsdag för forskningsintresserade folkbildare.

Doktorandsymposier och forskarutbildningskurser är en återkommande verksamhet inom Mimer, liksom seminarieverksamhet i samarbete med olika aktörer. Utgivning och initiering av akademiska publikationer (antologier, småskrifter, temanummer i vetenskapliga tidskrifter) med inriktning mot folkbildningsforskning är en annan central del av Mimers verksamhet. Till detta kommer även Mimerbladet och Mimernet, som är ett e-postlista för nätverkets forskare.

Mimernet

Mimernet är Mimers e-postlista i första hand avsedd för forskare inom Mimers nätverk. Sänd ett meddelande till Mimers föreståndare Henrik Nordvall om du vill komma med. Även intresserade folkbildare hälsas välkomna.

Mimers årliga forskarkonferens

Mimer arrangerar en tvådagars forskarkonferens varje år i början av november, tisdag och onsdag i vecka 45. Konferensen är ett forum för möten mellan forskare och mellan forskare och praktiskt verksamma folkbildare.

Se vidare på konferensens sida.

Folkbildningens forskningsdag

Folkbildningens forskningsdag är en arena där praktiker inom folkbildningen möter forskningen genom föreläsningar och seminarier. Forskningsdagen fokuserar bland annat på aktuell forskning och utvärdering. Forskningsdagen vill stimulera forskare och praktiker till ett utbyte som bygger på en ömsesidig dialog och en respekt för varandras kunskaper och perspektiv.

Mimerbladet

Mimerbladet ges ut två gånger per år i en upplaga på 3000 exemplar. Det distribueras till forskare och folkbildare personligen samt till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund, bibliotek, universitetsinstitutioner m fl. Mimerbladet utgör en länk mellan olika aktörer inom nätverket men har även uppskattats för anmälningar av nya doktorsavhandlingar. I varje nummer finns dessutom en publikationslista med tips om nya böcker och rapporter inom folkbildningsforskning och närliggande områden som vi bedömer kan ha intresse för forskare och folkbildare. Vi tar ibland också med tips om nya offentliga utredningar mm. I Mimerbladet finns också ett kalendarium där vi informerar om Mimers arrangemang, men också tipsar om andra konferenser och seminarier. Vi tar tacksamt emot förslag på både litteratur och arrangemang.
Kontakta henrik.nordvall@liu.se

Läs Mimerbladet som pdf

 

Mimerrådet – Nationella rådet för folkbildningsforskning, 2017-2019

Ordförande

Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet. E-post: andreas.fejes@liu.se

Ledamöter

Eva Andersson, universitetslektor i pedagogik, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet. E-post: eva.andersson@ped.gu.se

Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet. E-post: magnus.dahlstedt@liu.se

Samuel Edquist, docent i historia, Institutionen för ABM, Uppsala universitet. E-post: samuel.edquist@abm.uu.se

Lena Hallengren, riksdagsledamot, ordförande i utbildningsutskottet, vice ordförande för Folkbildningsrådets styrelse. E-post: lena.hallengren@riksdagen.se

Eva-Marie Harlin, universitetslektor i pedagogik, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet. E-post: eva-marie.harlin@liu.se

Gerhard Holmgren, organisationschef för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO). E-post: gerhard.holmgren@folkbildning.net

Johan Söderman, docent i musikpedagogik, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet. E-post: johan.soderman@gu.se

Eva Åström, enhetsansvarig för Enheten för uppföljning och utvärdering, Folkbildningsrådet. E-post: eva.astrom@folkbildning.se

Adjungerad

Olof Sand, adjungerad representant från Föreningen för folkbildningsforskning. E-post: olof.sand@folkbildning.net

Göran Hellman, adjungerad representant från Studieförbunden. E-post: goran@studieförbunden.se

Sekreterare

Henrik Nordvall, docent i pedagogik och Mimers föreståndare. E-post: henrik.nordvall@liu.se

Aktuellt och länkar
Visa/dölj innehåll

Mimers skrifter
Visa/dölj innehåll

Ett viktigt led i Mimers arbete är utgivningen av egna skrifter. Mimer ger ut antologier och småskrifter. Syftet med antologierna är att väcka intresse för forskning inom angelägna teman, för att dels inspirera fler forskare att ta sig an området, dels stimulera en fördjupad och breddad diskussion bland folkbildare.

Här hittar du alla Mimers skrifter

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll