Öglan

Disability research ipad child developmental disability disabled

I detta forskningsprojekt fokuserar vi på att anpassa och utforma övningar av grundläggande numeriska och aritmetiska färdigheter, som kan presenteras på surfplattor och som fungerar för barn med utvecklingsstörning.

Matematiska färdigheter

Kunskapen om metoder för att lära den grundläggande aritmetiken i särskolan är eftersatt. Läroplanen för särskolan säger att elever ska uppnå matematiska färdigheter för att kunna hantera vardagens krav och för att vara förberedda för fortsatta studier. Kunskapen om matematiskt tänkande hos personer med utvecklingsstörning är mycket begränsad och i huvudsak baserad på kunskap om specifika genetiska syndrom, t.ex. Downs syndrom. Övning förbättrar den matematiska förmågan hos personer med utvecklingsstörning och det är teoretiskt möjligt att förmågor kan kompenseras med andra intellektuella funktioner. Resultat från projektet kommer att omsättas i verktyg gällande lärande av grundläggande numeriska och aritmetiska färdigheter med stöd i forskning.

Anpassning till numeriska och aritmetiska färdigheter

Projektet går ut på att anpassa och utforma övningar av grundläggande numeriska och aritmetiska färdigheter som kan presenteras på surfplattor och som fungerar för barn med utvecklingsstörning. Vi har erfarenhet från övning av numeriska och aritmetiska färdigheter med barn utan utvecklingsstörning och övning av andra färdigheter med barn och ungdomar med utvecklingsstörning. Övningarna anpassas till gruppen, effekten av övningarna utvärderas och vi tar reda på hur länge eventuella effekter finns kvar.

Oklar orsak till utvecklingsstörningen


Huruvida utvecklingen av numeriska färdigheter och aritmetik hos personer med utvecklingsstörning är försenad eller genomgår andra steg i utvecklingen jämfört med personer med utvecklingsstörning diskuteras. Föreliggande projekt där vi inkluderar personer med okänd orsak till utvecklingsstörningen (50 %) kommer bidra till debatten.

Räkningsförmåga

Människan föds med ett ickeverbalt system för att representera antal. En del i systemet representerar stora antal och en annan del representerar små antal. Systemet kopplas till en antalslinje och resulterar i en mental tallinje som blir mer linjär, vilket är viktigt för den aritmetiska utvecklingen. Fem principer definierar räkningsförmåga; ett tal kopplas till varje objekt som ska räknas, talen har en stabil ordning, det tal som används vid räkning presenterar det totala antalet objekt som räknas. Barn använder fyra strategier för att lösa aritmetiska uppgifter; fingerräkning, fingerstöd, verbal räkning och direkt framplockning från minnet. Tre räkningsstrategier finns. Räkna alla, max procedur och min procedur.

Utvecklingsstörning, numerisk och matematisk förmåga

Utvecklingsstörning förknippas med en generell nedsättning i intellektuella funktioner och matematiskt tänkande. Utvecklingen av antals- och taluppfattning är försenad hos personer med utvecklingsstörning, har ett samband med matematisk förmåga och barn med utvecklingsstörning övergår från logaritmetiskt till ett linjärt tankesätt för att uppskatta tal på samma sätt som andra barn gör. Lovande resultat från övning av matematik för personer med utvecklingsstörning i liten skala finns men har inte resulterat i råd för att stimulera lärande som väntas från föreliggande projekt.

Planetjakten

Planetjakten som spelet heter, presenteras på surfplattor och används för övning eftersom denna anpassar sig efter deltagarnas prestation. Metoden anpassas till behov och färdigheter hos personer med utvecklingsstörning. Det ger oss möjlighet att relatera våra resultat till resultat från övning i ordinarie skola i Sverige. En longitudinell experimentell design används. Experimentgruppen (30 personer med utvecklingsstörning, kronologisk ålder 6-20 år) använder en modifierad version av ”planetjakten”. En aktiv kontrollgrupp genomför lästräning, och en passiv kontrollgrupp ägnar sig åt ordinarie undervisning. Testbatteri konstrueras för att bedöma antalsuppfattning, numerisk tal-uppfattning, och grundläggande aritmetisk förmåga innan, direkt efter samt tre, sex, och 12 månader efter avslutad träning.


Forskare

Forskningsmiljöer