Pedagogiskt arbete

PedArb-1200

Pedagogiskt arbete är en forskningsmiljö som bedriver forskning i anslutning till lärarutbildningen vid Linköpings universitet, speciellt den del som genomförs i Norrköping.

Forskningsfältet pedagogiskt arbete hålls samman av sin kärna snarare än sina gränser. Denna kärna består av praktiknära forskning om verksamheter i anslutning till utbildning, som syftar till att förstå och problematisera villkor för utbildning och undervisning i bland annat förskola, fritidshem, skola och lärarutbildning. Som forskningsfält är pedagogiskt arbete ett ungt område och omfattar frågeställningar om hur, varför och med vilket innehåll som utbildning bedrivs. Forskningen i pedagogiskt arbete i Norrköping är brett diskursorienterad och förankrad i konstruktivistisk teoribildning. Gemensamt för flertalet forskare är intresset för fältnära analyser av utbildningens praktik. I förgrunden finns därför interaktion mellan människor – barn, elever, pedagoger, föräldrar – och mellan människor och ting – ny teknik, film, lokaler etc. Detta kan relateras till utbildningens strukturella och politiska villkor och andra ramfaktorer, eftersom villkoren för hur utbildning kan förstås och genomföras ses som produkter av samspel mellan olika aktörer och institutioner. Våra medarbetare representerar olika akademiska discipliner. Därför kännetecknas forskningsmiljön av mångfald, både vad gäller teoretiska som metodologiska perspektiv. Forskningen har en tvärvetenskaplig ansats med problemorienterade och tematiskt utformade projekt. Detta möjliggör en kritisk granskning av pedagogisk verksamhet såväl som kunskapsbildning på det utbildningsvetenskapliga området. Forskningsprojekten vid pedagogiskt arbete riktas mot utbildningssektorns olika institutioner, främst förskola, fritidshem och skola men även högre utbildning mot profession, särskilda ungdomshem, film och teater samt skolinspektion.

Kontakt Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning Visa/dölj innehåll

Nationell konferens i pedagogiskt arbete Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll

Kunskapsfält inom Pedagogiskt arbete Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll