Politisk dynamik

Politisk dynamik

IAS undersöker hur nya organisationer och branscher uppkommer och utvecklas, hur arbetsmarknadsdynamik påverkar segregation inom och mellan organisationer samt modellerar kollektiva beslut.

IAS studerar dynamiken mellan politiker, partier och deras sociala miljöer. I vårt arbete tillämpar vi den analytiska sociologins metoder på politiska rörelser i 2000-talets Europa.

Ett av våra forskningsprojekt undersöker den politiska konkurrensens dynamiker genom att betrakta partier som en uppsättning organisationer som konkurrerar med varandra i ett flerdimensionellt politiskt rum och vars position och storlek beror på konkurrensens intensitet och de övriga politiska partiernas positioner i det politiska rummet. Vi analyserar specifikt de mönster enligt vilka partigrupperingar tävlar om väljare och förhåller sig till andra partier inom det politiska rummet med hjälp av agentbaserade modeller, spatial analys och modeller för dimensionalitetsreduktion.

Vi analyserar också politisk representation och hur denna förändras. Med hjälp av befolkningsregister och nätverksdata inhämtar vi kunskap om den nyligen framväxta radikala högern i Sverige, dess hastiga tillväxt, de grupper som engagerar sig i den och de sätt på vilka dessa grupper skiljer sig från mer etablerade partipolitiker. Vi prövar huruvida personliga erfarenheter av demografisk mångfald är förknippade med sannolikheten att kandidera för politiska ämbeten och huruvida mångfald påverkar folkvalda politikers bosättningsval på olika sätt beroende på deras partitillhörighet.

En tredje aspekt av vår forskning ger nya insikter om politikens “professionalisering” i både Sverige och utomlands. Med utgångspunkt i en nyskapande metod som kombinerar biografiska och digitala data om lagstiftningsutövande skattar vi modeller huruvida politiker med olika bakgrund praktiserar sitt ämbete på olika sätt. Forskningen adresserar frågor angående representativ och substantiv politik.

Forskningen finansieras av Vetenskapsrådet (VR) och Riksbankens Jubileumsfond (RJ).

Forskare

Relaterade projekt

Läs mer om IAS