Post-nationella strategier för tillväxt, inklusion och mångfald

Post nationella strategier för tillväxt

Förnyelse, välfärd, entreprenörsskap

 I denna forskningsinriktning analyseras en bred uppsättning "förnyelsestrategier" utvecklade i en europeisk kontext, som del av en generell välfärdspolitisk omvandling. Forskningsinriktningen undersöker strategier för utveckling, inkludering och mångfald från övernationell till nationell, regional och lokal nivå, såsom de utarbetats inom policyområden som utbildning, regional- och stadsförnyelse, entreprenörskap och inkludering av invandrare och flyktingar i arbetslivet. Av särskilt intresse är utvecklingen av mer nätverksliknande och deliberativa styrningsformer som bygger på partnerskap mellan aktörer från offentlig sektor, näringsliv, fackföreningar, arbetsgivarorganisationer, frivilligorganisationer och civilt samhälle.

Se alla forskningsprojekt inom denna forskningsinriktning >>

Urbana rättviserörelser 

remeso-raceandclass

Efter 2009 års uppror bland ungdomar i svenska förorter har flera aktivistgrupper vuxit fram. Dessa "urbana rättviserörelser" är främst drivna av unga med invandrarbakgrund. De binder samman segregation med rumslig och social rättvisa. Professor Aleksandra Ålund undersöker dessa rörelsers deltagande i demokratiska processer och civilsamhället.

Gå till projektetet >>

Skolvalsreformernas långsiktiga konsekvenser

Detta projekt analyserar skolvalsreformerna, skolvalen och dess konsekvenser för individers sociala mobilitet, med särskilt fokus på utfallet i tre svenska städer: Örebro, Norrköping och Jönköping. Professor Magnus Dahlstedt och Docent Susanne Urban undersöker specifikt valfrihetsreformerna på lokal nivå genom intervjuer med politiker och tjänstemän samt genom analys av policydokument.

Gå till projektet >>

Utbildning och inkludering i mångetniska förorter 

Professor Magnus Dahlstedt undersöker insatser för bättre villkor för ungdomar i marginaliserade mångetniska områden. En central fråga är om skolor, institutioner och aktörer i det civila samhället samarbetar med varandra.  Projektet genomförs med fallstudier i Stockholm och Malmö med intervjuer (enskilt och i grupp) av ungdomar och institutions- och föreningsföreträdare, samt dokumentanalys.

Gå till projektetet >>

Forskare

Institutet