Två nya forskningsprojekt vid Prioriteringscentrum

Forskare vid Prioriteringscentrum har fått forskningsmedel till två nya projekt. Det första handlar om prioriteringar vid kris och krig och det andra om prioriteringar i äldrevården vid Covid-19.

Bild på forskare.Bild på forskare.

Projekt finansierat av MSB
Erik Gustavsson, universitetslektor i tillämpad etik, Centrum för Tillämpad Etik och Prioriteringscentrum, har blivit tilldelad finansiering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för projektet Från knapphet till extrem knapphet – väl genomtänkta prioriteringar i händelse av kris och krig. Det övergripande syftet är att relatera kunskapen om prioriteringar inom vården till en situation av kris och krig. 

Bakgrund
Det finns behov av att öka kunskapen om relationen mellan prioriteringar och kontinuitetshantering. Det behovet har inte minskat under våren 2020 med tanke på pågående pandemi. Fokuset för det här projektet är kontexten i vilken principer för prioriteringar skall tillämpas. Normalt sett har man tänkt sig att kontexten som principer ska fungera i är ett hälso- och sjukvårdssystem i vilket det visserligen inte råder extrem knapphet på resurser men likväl knapphet. Men är de principer som förefaller rimliga i en sådan vardag lika rimliga i en situation av kris och krig – när samhällets resurser går från knappa till extremt knappa? Denna fråga tillsammans med liknande frågeställningar kommer att studeras och analyseras djupare i detta projekt. Slutsatserna kommer att vara potentiellt relevanta för beslutsfattare och utgör ett vetenskapligt bidrag inom den prioriteringsetiska diskussionen.

Projekt finansierat av Forte
Pier Jaarsma, universitetslektor i utvärdering och hälsoekonomi, inriktning etik inom vården, Prioriteringscentrum, har fått pengar från Forte för att studera sjuksköterskors erfarenheter kring prioriteringar för hälsa och välbefinnande av personer i äldreboende i Sverige under COVID-19 pandemi.

Bakgrund
En majoritet av de personer som har dött med bekräftad COVID-19 var äldre personer. Det är därför av intresse att studera om hälsa och välbefinnande hos äldre personer kunde ha gynnats av annorlunda prioriteringar. Sjuksköterskans prioriteringar kan vara av avgörande betydelse för om kontakt ska initieras med en läkare och/eller beslut om transport till sjukhus.

Prioriteringar har rapporterats vara en utmaning för sjuksköterskor, och kan ytterligare ha komplicerats under COVID-19 pandemin. Denna studie kommer därför att undersöka de inblandade momenten och processerna i sjuksköterskornas prioriteringar för att i sin tur kunna bedöma vilken typ av stöd sjuksköterskor kan behöva för att bli stärkta i prioriteringsprocessen.

Kontakt Visa/dölj innehåll

Forskningsverksamhet Visa/dölj innehåll