Prioriteringar över tid - upprepade uppföljningar i en teamverksamhet

I vad mån uppnås mål för prioriteringar och upprätthålls de över tid?
I en långtidsuppföljning på en habiliteringsenhet i Region Östergötland har de undersökt detta. Resultaten går nu att läsa i en PrioC rapport.

Bild som symboliserar uppföljningar.Bild som symboliserar uppföljningar.Hur vet vi att vi nått de mål vi hade med vårt prioriteringsarbete? För att besvara den frågan är uppföljning av måluppfyllelse centralt för organisationer som avsätter tid för att utveckla och tydliggöra sina prioriteringar.

År 2010 genomfördes ett gediget utvecklingsarbete i en utpräglad teamverksamhet, närmare bestämt i en habiliteringsenhet i Region Östergötland. I team blir det särskilt viktigt inte bara med kunskap om den egna professionens insatser, utan även om insatser som utförs av kollegorna, för gemensam målsättning och behandlingsplanering. Ett av de viktigare målen för enheten var därför att skapa en ökad, men också hållbar medvetenhet och samsyn kring prioriteringar i teamen.

Rapporten beskriver resultaten från de upprepade uppföljningar som gjorts i verksamheten om i vad mån dessa mål uppnåtts och upprätthållits över nästan 10 års tid. Här diskuteras även vilka frågor en verksamhet kan ställa sig för att fördjupa analysen av en uppföljning, samt hur en sådan kan utformas och vara en del i att hålla en prioriteringsdiskussion vid liv.

Författare till rapporten:
Mari Broqvist, Prioriteringscentrum
Tomas Tegnevik, Region Östergötland

Länk till rapporten:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-181961

Läs gärna mer om hur själva prioriteringsarbetet genomfördes.
Att prioritera i team i tvärprofessionell verksamhet:
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:759768/FULLTEXT01.pdf

 

Forskningsverksamhet Visa/dölj innehåll