Prioriteringscentrum stöttar Motala kommun med systematiskt prioriteringsarbete

Redan år 2013 startade Motala kommun en långsiktig utveckling av ett systematiskt prioriteringsarbete. Deras vision har varit att öka möjligheterna att uppfylla politiskt prioriterade mål för kommunen. Prioriteringscentrum har varit med och stöttat dem i detta arbete.
Klossar på höjden.Bild som visar klossar staplade på höjden.Bakgrund
Under åren 2013–2015 utvecklades verktyg och arbetssätt för prioriteringsbeslut på politisk ledningsnivå, vilket finns beskrivet i Prioriteringscentrums rapport 2017:1: ” Prioriteringar över kommunala förvaltningsområden: ett utvecklingsarbete i Motala kommun”. I en ny rapport beskrivs kommunens fortsatta utvecklingsarbete under åren 2016–2018.

Syfte
Syftet med den nya rapporten är att beskriva och analysera hur verktyg och processer för systematiskt prioriteringsarbete implementeras och slutligen blir en beslutad rutin i Motala kommuns ledningssystem för alla deras förvaltningsområden.

Metod
Författarna har genom aktionsforskning både studerat och gett stöd i utvecklingsarbetet. Data baseras på observationer, dokument, enkäter, samtal och e-post. Detta har analyserats både deskriptivt och ur ett förbättrings- och implementeringsperspektiv.

Prioriteringsarbetet i Motala kommun har utvecklats i förbättringscykler och samtidigt
som det har implementerats. Det har skett i nära samverkan mellan tjänstemän, verksamhetsansvariga, politiker och med författarna. Genom det har gemensamt lärande och kunskap utvecklats både i organisationen och i forskning.

Implementeringen har bland annat innehållit aktiviteter för att skapa gemensam kunskap och medvetenhet om principer och centrala begrepp såsom prioritering, ransonering och effektivisering samt hur dessa kan användas i strukturerade faktaunderlag vid hushållning och fördelning av resurser. Dessa faktaunderlag har varit centrala utgångspunkter för diskussioner och beslut om prioritering och resursfördelning. En viktig informationskälla har varit verksamhetsanalyser utifrån verksamhetsmål och kvalitetsindikatorer i kommunens kvalitetssystem.

– I Motala kommun finns nu en beslutad och använd rutin för systematisk prioriteringsprocess integrerad i kommunens ledningssystem. Det ger dem förutsättningar att på goda grunder diskutera och göra medvetna prioriteringar vid fördelning av resurser, i såväl ansträngda som goda tider, säger författarna Barbro Krevers och Karin Bäckman.

Länk till rapporten:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-181612

Författare till rapporten:
Barbro Krevers och Karin Bäckman, Prioriteringscentrum

Forskningsverksamhet Visa/dölj innehåll