Vägledning från myndigheter

Här samlar vi riktlinjer och dokument för prioriteringar i samband med Covid-19 pandemin från myndigheter.

Socialstyrelsen fick i juni 2020 ett regeringsuppdrag att stödja regionernas hantering av uppdämda vårdbehov som orsakats av covid-19. I uppdraget ingår att i samråd med Sveriges Kommuner och Regioner utveckla stöd för principer för prioriteringar för att hantera situationen. Uppdraget ska delredovisas juni 2021. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-9-6900.pdf 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioritetsordning för vaccination mot covid-19 grundas på att de som har störst behov av ett skydd mot viruset ska vaccineras före dem med lägre risk för allvarlig sjukdom och död. Prioritetsordningen är ett underlag för beslut utifrån regionernas olika förutsättningar. Rekommendationerna hittar du här:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/rekommendationer-for-vaccination-mot-covid-19/

Socialstyrelsen har publicerat Nationella principer för prioriteringar av rutinsjukvård under Covid-19-pandemin som ska fungera som stöd för att utveckla regionala och lokala riktlinjer. De ska tillämpas då behov överstiger resurser och gäller för alla patienter oavsett typ av ohälsa. Dokumentet hittar du här:
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/nationella-principer-for-prioritering-av-rutinsjukvard-covid19.pdf

Folkhälsomyndigheten fick i mars 2020 ett regeringsuppdrag att ta fram en nationell strategi för utökad provtagning och laboratorieanalys av covid-19. I den senaste versionen från 200610 (version 4) förtydligas att strategin med dess prioriteringsordning utgör ett stöd främst i en pandemisk fas, det vill säga då det är stor spridning med ett stort antal fall.


I samband med Folkhälsomyndighetens strategi för prioritering vid utökad diagnostik av Covid-19 hänvisas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps definition av samhällsviktig verksamhet.
https://www.msb.se/samhallsviktigverksamhet

Socialstyrelsen har i samarbete med Prioriteringscentrum, etiker samt medicinskt sakkunniga tagit fram principer för prioritering av resurser inom intensivvård.
Läs mer här: https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/nytt-stod-med-nationella-principer-for-prioritering-inom-intensivvard/

 

Sidan uppdaterades 2021-03-18.

Om Covid-19 och prioriteringar Visa/dölj innehåll

Om Prioriteringscentrum  Visa/dölj innehåll