Rehabilitering och arbetsliv - RAR

Bilar passerar vägarbetsplats

Forskargruppen Rehabilitering och Arbetsliv (RAR) bedriver forskning om välfärdssystem och arbetsliv, och samspelet dem emellan. En central utgångspunkt för forskningen är hållbarhet, och projekten karaktäriseras av att de fokuserar på flera nivåer parallellt, från individperspektiv till politisk nivå. 

Hållbarhet, eller hållbar utveckling, definieras av FN som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. FN beskriver hur detta består av tre delar: social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling, som är centrala för individers och samhällens välmående. Bland FN:s hållbarhetsmål anknyter vår forskning till målen om hälsa och välbefinnande, jämställdhet, anständiga arbetsvillkor, samt minskad ojämlikhet. 

Vår forskningsstrategi beskrivs i nedanstående modell: 
 

Forskningsmodell Rehabilitering och ArbetslivForskningsmodell Rehabilitering och Arbetsliv

På individnivå handlar detta om fokus på hälsa och ekonomisk trygghet, samt hur arbetsvillkor, sjukskrivning och rehabilitering upplevs av individer. På grupp- och organisationsnivå handlar det om hur arbetsliv och välfärdssystem organiseras för att ge medarbetare förutsättningar för att bibehålla hälsan och utvecklas i sin yrkesroll. På politik och policynivå handlar forskningen om hur samhället organiseras och styrs via politik och lagstiftning, med fokus på arbetsliv, folkhälsa och välfärd. 

Inom välfärdsområdet studerar vi socialförsäkringarnas och myndigheters utformning och organisering, och hur metoder och processer fungerar ur jämlikhets-, rättvise-, begriplighets- och legitimitetsperspektiv. Inom arbetslivsområdet fokuserar forskningen på arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering, utifrån arbetets organisering, ledning och villkor. I relationen mellan välfärdssystem och arbetsliv har vi även fokus på arbetsmarknadsintegration och hur välfärdssystemet organiseras och samverkar med arbetslivet. Vår forskning binder samman rehabiliterande, förebyggande och hälsofrämjande perspektiv.

Forskningen inom RAR har som mål att bidra till mera hållbarhet i välfärdssystemet och i arbetslivet. Forskningen tar i beaktande att arbetsmarknaden förändras, och granskar kritiskt hur välfärdssystem och arbetsliv möter dessa förändringar. Interaktionen mellan välfärdssystemet och arbetslivet studeras utifrån ett systemperspektiv, där olika aktörers roller och förhållande till varandra står i fokus. Vår forskning undersöker också kritiskt rollen av politik och vetenskap, och hur forskning omsätts i policy och praktik. 

Forskningsprojekten bedrivs med en variation av metoder såsom etnografi, kvalitativa intervjustudier, följeforskning och processanalyser, policyanalyser, registerstudier, instrumentutveckling och validering, samt enkätstudier. Forskningen bedrivs i nära dialog med det omgivande samhället, både genom samarbeten med externa partners i projekt, och via kommunikation av forskningsresultat. Vi använder oss i flera projekt av en interaktiv forskningsmetod. 

Forskningen inom RAR sker i nära anslutning till HELIX Competence Centre. Vi har också samverkan med andra forskargrupper i olika projekt, exempelvis Göteborgs universitet, Institute for Work and Health, samt Centre for Research on Work Disability Policy. Vi ingår också i forskningsnätverket PRESA. RAR bedriver också utbildning, såväl inom Linköpings universitet, och i internationellt samarbete genom NIVA., där vi deltar i kurser om Work Disability Prevention och Knowledge Transfer

 

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Aktuella projekt
Visa/dölj innehåll

Forskargrupp
Visa/dölj innehåll

Övriga forskare vi samarbetar med
Visa/dölj innehåll

Samarbete
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll