Teknik, Vardag, Samhälle - TEVS

TEVS
Foto: Istock photo

Vi studerar hur regionala och kommunala energisystem planeras och utformas, samt hur energi används i byggnader och i människors vardagsliv. Vår forskning handlar om hur människan och tekniken kan samspela för att utforma hållbara energisystem.

Teknik och tekniska system, såsom energi- och transportsystem, är en förutsättning för vardagslivet och därmed samhällsutvecklingen. Dagens användning av energi och transporter medför samtidigt stora påfrestningar på miljön och en central utmaning är att minska de miljöförstörande utsläppen. Det kräver en omställning av samhället som i sin tur kräver lösningar där människor, teknik, institutioner och styrmedel samverkar. Hållbara lösningar kräver en samverkan av flera olika perspektiv och det räcker inte med ensidigt fokus på t.ex. ekonomi, teknik eller beteende. TEVS forskning handlar om att ta ett helhetsgrepp som lyfter fram samspelet mellan människan och tekniken i ett hållbart samhälle.

TEVS forskare arbetar problemorienterat och tvärvetenskapligt

Våra pågående forskning handlar om hur energi och transportsystem planeras på regional och lokal nivå, samt hur energi används i byggnader och i människors vardagsliv. Vi undersöker exempelvis samhällsplanering på lokal och regional nivå, energianvändning i vardagen, innovationsspridning, renovering av miljonprogramsområden, fastighetsförvaltning och byggande och boende i lågenergihus.

Teoretiskt grundar vi vår forskning i: barriärteori; governance; innovationer; kulturgeografi; lärandeprocesser; samhällsplanering; policyprocesser; policyintegration; social practice teori; tidsgeografi; teknik och vetenskapsstudier; transition teori;

I TEVS ingår doktorander, disputerade forskare och professorer. Forskarna kommer från olika discipliner (såsom kulturgeografi, sociologi, statsvetenskap) vilket är en förutsättning när frågor som rör teknik och samhälle ska studeras. TEVS samverkar ofta även med forskare med teknisk bakgrund, för att hantera problemställningar för att underlätta dialog mellan teori, praktik och teknik.

TEVS forskning finansieras av forskningsfinansiärer såsom EU, Formas och Energimyndigheten, men även av samverkanspartners såsom Stångåstaden, Tekniska verken och Sankt Kors.

Vanliga metoder som vi arbetar med är fallstudier, tidsdagböcker och deltagande observationer.

Forskningsområden

  • Samhällsplanering
  • Vardag och teknik
  • Energianvändning och byggnader
  • Hållbara städer och infrastruktur

Forskningsprojekt i urval

Kontakt

Forskargruppen

Om avdelningen