Teknikdidaktisk forskning vid TekNaD

Teknikdidaktisk forskning vid TekNaD

Teknikdidaktisk forskning vid TekNaD behandlar någon eller några av fyra huvudinriktningar:

Teknikutbildningens och de praktiska kunskapstraditionernas historia och utveckling.Detta är en inriktning som är ganska unik för Linköpings universitet, och bidrar till en förståelse av hur både ämnets innehåll, identitet, undervisningsmetoder och politiska styrning förändrats över tid. Sådan forskning har naturligtvis ett berättigande i sig, men kan också bidra till en förståelse för varför tekniken ser ut som den gör i dagens skola, innehållsmässigt såväl som strukturellt. Se t.ex. Hallström, Hultén & Lövheim (red.), 2013

Teknikundervisningens innehållDenna inriktning kan gälla t.ex. teknikämnets centrala begrepp och deras kontext; komponenter och system, teknikens väsen, teknisk förändring, modellering m.m. Innehållsfrågorna har tidigare lyst med sin frånvaro i teknikdidaktisk forskning, åtminstone i Sverige, men fick ett viktigt tillskott i form av Claes Klasanders avhandling 2010. Inom denna inriktning bidrar forskningen till en utveckling av ämnets innehåll, med inspiration från teknikfilosofi, -sociologi och -historia, ingenjörsvetenskaper liksom didaktik och pedagogik. Se också Hallström (2012)

Lärares undervisning och barn och ungdomars kunskaper i teknikDetta är också ett tidigare underbeforskat område som handlar om lärares undervisning i teknik, vad som sker i klassrummet under tekniklektioner, pojkar och flickors förståelse och lärande av samt attityder till teknik och teknikundervisning m.m. Det handlar om relationen mellan läraren och eleven samt de metoder som används för att nå undervisningens mål, att lära sig teknik

Förtrogenhetskunskap i kognitiv och didaktisk belysningUndervisning i Teknik som skolämne aktualiserar flera olika viktiga kunskapsperspektiv som bl.a. studerats av Björklund (2008). Med utgångspunkt i detta och andra arbeten aktualiseras ett flertal mycket undervisningsrelevanta frågor kring såväl barns, ungdomars som lärares kunskapsutveckling: den kreativa, problemlösande processen; dikotomin teori/praktik, som nu verkar kunna brytas upp; samt bedömning av färdigheter och förmågor

TekNaD
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll