Ungdomar och sexuellt risktagande

Ungsex1200


Sedan mitten av nittiotalet har det skett en markant ökning av
sexuellt överförbara infektioner (STI) bland ungdomar i åldern 15–24 år. Denna utveckling framstår som paradoxal eftersom ungdomar generellt, enligt kvantitativa undersökningar, besitter god kunskap om vad oskyddade sexuella relationer kan medföra. 

Genom omfattande information från olika organisationer och myndigheter, inte minst skolundervisning, ges förutsättningar för att undvika smitta. Projektet tar avstamp i detta som framstår som ett glapp mellan kunskap och handling och undersöker därför hur sexuellt risktagande och ”säkrare sex” konstrueras i sexualundervisning och aktuellt informations- och utbildningsmaterial riktat till ungdomar, samt hur ungdomar uppfattar sådant material och undervisning.

Vi problematiserar ”ungdom” som enhetlig kategori och undersöker därför olika erfarenheter och förståelser av säkra och osäkra sexuella relationer, samt hur dessa kan kopplas till föreställningar och normer gällande kön, sexualitet, etnicitet, ålder och klass.

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Kontakt

Relaterad information