WASP Realtidsystem

Datasäkerhet
Säkerhet i fordonsnät är ett av flera viktiga forskningsområden. oonal

Forskningen vid Laboratoriet för realtidssystem omfattar säkerhet och pålitlighet i distribuerade datorsystem, inte minst i system som är samhällskritiska. Vi forskar kring områden som säkerhet, tillförlitlighet, tillgänglighet och integritet.

Vår forskning handlar om framtagning av algoritmer och protokoll för pålitliga nätverkande system, liksom metoder att säkra systemen för exempelvis överbelastningar och attacker. Laboratoriet har över 20 års erfarenhet inom området, speciellt gäller det forskning inom flygsystem och intelligenta transportsystem.
Sedan 2001 har vi även deltagit i europeiska samarbeten kring säkerhet för kritisk infrastruktur.

De nuvarande projekten innefattar exempelvis säkerhet i nätverkande fordon, resurshantering inom området ”edge computing”, design av säkerhetssystem för flygande farkoster, säkerhet och trygghet i system som innehåller komponenter för maskininlärning, riskanalys och detektering av intrång i industriella styrsystem, med mera.

Det sist nämnda utförs exempelvis inom ramen för ett femårigt nationellt forskningsprogram, RICS (www.rics.se), finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i samarbete med FOI. Fokus ligger på att skapa en säker informationsinfrastruktur för samhällskritiska funktioner som exempelvis el, vatten och värme.

Kontakt

WASP forskning realtidsystem