Biträdande universitetslektor i Kultur och samhälle vid Institutionen för kultur och samhälle

Tillbaka till lediga jobb
Ref LiU-2024-02064
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!

Dina arbetsuppgifter

Syftet med anställningen som biträdande universitetslektor är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.

Anställningen är knuten till avdelningen för Kultur, Samhälle, form och medier (KSFM) som bedriver forskning, grundutbildning och forskarutbildning inom institutionen för kultur och samhälle (IKOS). Tema kultur och samhälle (Tema Q) bedriver tvärvetenskaplig forskning och forskarutbildning i gränslandet mellan humaniora och samhällsvetenskap med särskild tyngdpunkt på kultur, medier och kulturarv. Forskare vid Tema Kultur och samhälle delar ett intresse för en kritisk och analytisk förståelse av kulturella, sociala, juridiska och politiska dimensioner av hur kunskap cirkulerar, tolkas och regleras inom och mellan vardagsliv, medier, institutioner och arkiv. Kultur, mediering och materialiteter undersöks med samtidsorienterade, historiska och globala perspektiv.

Den utbildning som KSFM bedriver sker främst inom kandidatprogrammen Globala Studier och Kommunikation, samhälle, medieproduktion (KSM) samt i fristående kurs på grund och avancerad nivå inom huvudområdet Kultur och mediegestaltning. Globala studier utforskar skärningspunkter mellan samhällsvetenskap och humaniora, med betoning på tvärvetenskapliga och kulturvetenskapliga perspektiv på historiska och samtida globala relationer. Inom Kultur och mediegestaltning betonas växelspelet mellan samhälls- och kulturteoretiska perspektiv samt mediegestaltning, mediers processer och produktionsvillkor.

Som biträdande universitetslektor i Kultur och samhälle med undervisningsåtagande i huvudområdena Globala studier och Kultur och mediegestaltning undervisar innehavaren av anställningen på grundnivå och avancerad nivå på svenska samt handleder studenter inom avdelningens olika utbildningar. Arbetet inkluderar kursdesign och kursansvar.

I anställningen som biträdande lektor i Kultur och samhälle ingår forskning om cirka halvtid. En central arbetsuppgift är att utveckla en stark självständig forskningsprofil som stärker och utvecklar avdelningens forskningsmiljö och befintliga forskningsspår.

Vi förutsätter att du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via vetenskapliga publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.

Vi söker dig som aktivt vill bidra till universitetets utvecklingsarbete. Anställningen kommer innebära att ha administrativa uppdrag, till exempel kursansvar. I anställningen kan också komma att ingå ledningsuppdrag såsom studierektorsuppgifter.

Samverkan är en integrerad del av universitetets forsknings- och utbildningsuppdrag. Samverkan inom utbildning sker genom att planera, organisera och genomföra god utbildning i samspel med aktörer från det omgivande samhället. Samverkan inom forskning sker genom att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning.

I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt fält och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete. I arbetet ingår också att följa pedagogisk utveckling inom ditt fält och anställningens utbildningsuppdrag.

Vi förväntar oss att du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.

Dina kvalifikationer

Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst söker vi dig som tagit ut din doktorsexamen under de senaste fem åren.

För denna anställning kommer i första hand särskild vikt att fästas vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand den pedagogiska skickligheten, i tredje hand övrig skicklighet.

Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:

  • Ett krav för anställningen är vetenskaplig skicklighet i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne eller tvärvetenskapligt område med relevans för anställningen.
  • Särskilt meriterande för anställningen är dokumenterad vetenskaplig skicklighet i kvalitativa samhälls- och kulturvetenskapliga metoder.
  • Meriterande är dokumenterad vetenskaplig skicklighet i analys och tolkning av meningsskapande processer och kulturella uttryck i form av till exempel text, tal, bild eller musik, liksom hur dessa kan förstås i relation till exempelvis demokrati, makt, teknologi, miljö eller jämställdhet. Denna skicklighet kan till exempel ha uppvisats genom forskning inom antropologi, etnologi, sociologi, medie- och kommunikationsvetenskap, kulturgeografi, humanekologi eller visuell kultur.

Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:

  • Krav för anställningen är uppvisad pedagogisk skicklighet i för anställningen relevanta områden.
  • Särskilt meriterande är dokumenterad skicklighet i undervisning i kvalitativa samhälls- och kulturvetenskapliga metoder.
  • Meriterande är dokumenterad skicklighet i undervisning om tvärvetenskapliga frågeställningar.
  • Meriterande är dokumenterad skicklighet i projektbaserade undervisningsformer.
  • Meriterande är också dokumenterad skicklighet i ledning av grupprocesser i undervisning.

Gällande övrig skicklighet kommer följande att bedömas:

  • Meriterande för anställningen är dokumenterad skicklighet i samarbete inom utbildning och forskning.

Eftersom undervisning och forskning sker på både svenska och engelska ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa och bedriva forskning på både svenska och engelska.

Din arbetsplats

Läs mer om vår verksamhet här Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) - Linköpings universitet (liu.se) Avdelningen för kultur, samhälle, form och medier (KSFM) - Linköpings universitet (liu.se)

Om anställningen

För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Enligt högskoleförordningen får en biträdande universitetslektor anställas tillsvidare, dock längst under en tid på minst fyra och högst sex år som bestämts av högskolan före anställningen. En anställning får förnyas, dock högst sammanlagt två år, om det på grund av den biträdande universitetslektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen.

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor om den sökande har behörighet för en anställning som universitetslektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som universitetet har bestämt ska tillämpas.

För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning.

 

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 31 augusti.

Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. Tryckta publikationer skickas inte tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Konstantin Economou

Universitetslektor och avdelningschef

+4611363165

konstantin.economou@liu.se

Bodil Axelsson

Professor

+4611363426

bodil.axelsson@liu.se

Åsa Änggård

HR-partner

011-363606

asa.anggard@liu.se

Anette Ärlebäck

Sekreterare i anställningsnämnden

+46 13 28 10 92

anette.arleback@liu.se

Länkt till den här sidan