Inramning av energisk interaktion


Tidigare forskning har fokuserat på hur förnyelsebara teknologier kan göras konkurrerande med traditionella fossilbaserade bränslen, inklusive genom hållbarhetsövergångsstudier. I många fall är en förnyelsebar energilösning formulerad som en magisk teknologi vars användning kan ombesörja ett mer hållbart system i stor skala. I motsats till detta ifrågasätter det här projektet den typen av inramning och undersöker i stället hur förnyelsebara teknologier interagerar med varandra hela vägen genom teknologiska övergångar.

Komplexa interaktioner

Inom den första fallstudien fokuserar forskningen på hur biogas och elektricitet ramas in inom det kommunala buss-systemet i Linköping, Sverige. Fallstudien ger ett intressant fall, för biogas ligger i framkant då 100 % av stadsbussarna redan använder det som energikälla. Elektricitet presenteras dock alltmer som en stark kandidat med anledning av effektiviteten hos eldrivna tåg i stadstrafiken och tystheten hos eldrivna bussar. Fallet skissar fram en komplex interaktion där varje teknologi erbjuder alternativa fördelar. Teknologierna kan även fungera tillsammans på flera sätt i transportsystem som använder båda alternativen, hybrider av biogas- och eldrivna fordon samt biogas som en komponent i elsystemet. Dessa möjligheter sätter ljuset på komplexiteten hos interaktionerna mellan förnyelsebara drivmedel.

Aktörsperspektiv

Det här projektet har ett aktörsnätverksperspektiv på det ovan beskrivna forskningsproblemet. Eftersom det är de aktiva intressenterna som driver på förändringarna i kollektivtrafiksystemet är det deras åsikter om vilken teknologi som föredras som är viktiga. Det här projektet söker förstå föreställningar om förnyelsebara energiteknologier hos aktörer involverade i kollektivtrafikprojekt. Syftet är att fördjupa förståelsen om hur deltagarna förstår hållbarhet och hur detta praktiseras inom projekten.

Framtidsbilder

Med klimatförändringarnas skrämmande osäkerheter hägrande, är det inte överraskande att många policydokument tar upp framtiden till diskussion. Det fossilfria transportsystemet ramas ofta in som en projektilbana där startpunkten är det nuvarande systemet och slutresultatet är fossilt oberoende i framtiden. Ett exempel på detta finns i det svenska policydokumentet SOU2013:84, Fossilfrihet på väg, där två framtida transportscenarion skissas fram. I detta dokument ramas det in som "bästafalls"-resultat att det kollektiva buss-systemet skiftar mot mer biobränsle på vägen mot ett helt eldrivet kollektivtrafiksystem 2050. Det här projektet söker förstå hur sådana framtidsbilder framställs hos individuella intressenters uppfattning av kollektivtrafiksystemet.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Forskargrupper & nätverk
Visa/dölj innehåll

CV
Visa/dölj innehåll

  • M Sc. with distinction in Environmental Science, Policy and Management, June 2013 – Lund University and Central European University

  • B. A. in Communications of Science and Technology, May 2011 – Vanderbilt University

Handledare
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll