anekj41

Anette Kjellberg

Universitetslektor

Delaktighet kan betraktas ur olika perspektiv. Dels som ett medel i en arbetsterapeutisk intervention, dels i betydelsen att tillsammans med klienten upprätta mål för att uppnå delaktighet i aktiviteter i boende, i utbildning, arbete och i samhället.

Delaktighet i vardags- och samhällsliv

Mitt arbete innebär en kombination av forskning och undervisning på grund- och avancerad nivå i arbetsterapi samt doktorandhandledning.

Jag är examinator på Arbetsterapeutprogrammets andra år och föreläser i arbetsterapi och sociologi. Jag handleder studenter och är examinerande lärare för examensarbete på grund- och avancerad nivå. Min undervisning finns också på Medicinska fakultetens Interprofessionella masterprogram.

Jag är kursansvarig för två ämnesspecifika kurser i arbetsterapi på avancerad nivå:
• Hälsa och delaktighet inom arbetsterapi ur ett omvärldsperspektiv 7,5 hp
• Arbetsterapi inom området psykiska och/eller kognitiva funktionshinder 7,5 hp

Inom min forskning är miljöns samspel med delaktighet och aktivitet i fokus, vilket gör att såväl den fysiska som den sociala miljön ingår i forskningsområdet. Främst är forskningen inriktad på personer med kognitiv och/eller psykisk funktionsnedsättning.

Forskning och samverkan

Jag samverkar med arbetsterapeuter, såväl anställda vid kommuner och landsting som privata och statliga aktörer, verksamma inom olika områden. Min huvudsakliga forskning finns inom Arbetsterapiforskningen vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV). Jag är också verksam vid Institutionen för Klinisk och experimentell medicin (IKE) som biträdande handledare för doktorandprojektet Kognitivt stöd som intervention. 

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

2019

Utbildningsprogram
Visa/dölj innehåll

Forskningsprojekt
Visa/dölj innehåll

Fler forskningsprojekt
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Nätverk, uppdrag och akademisk examen
Visa/dölj innehåll

Nätverk

I mitt nätverk finns forskare vid flera olika lärosäten och jag har samverkansprojekt med både nationella och internationella forskare. Här listar jag några exempel:

• Mera koll med kognitivt stöd Per A Gustafsson, professor, överläkare, Linköpings universitet, Institutionen för klinisk- och experimentell medicin, Avdelningen för Barn och ungdomspsykiatri. Gunnel Janeslätt, Med.dr. Leg. Arbetsterapeut, SUF Kunskapscentrum Landstinget Uppsala län.

• Transitionsprocessen från skola till vidare studier och arbete för unga vuxna med ADHD och Aspergers syndrom Kristina Hellberg, universitetslektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik, Linnéuniversitetet.

• Intentional Relationship Model (IRM), Professor Renée Taylor, Department of Occupational Therapy, University of Illinois at Chicago, USA.

• Residential Environment Impact Scale (REIS), Clinical Associate Professor Gail Fisher, Department of Occupational Therapy, University of Illinois at Chicago, USA.

• Cultural Competence Assessment Instrument – University of Illinois at Chicago (CCAI-UIC), Professor Yolanda Suarez-Balcazar, Department of Occupational Therapy, University of Illinios at Chicago, USA. 


Uppdrag

• Ledamot i programutskottet för Arbetsterapeutprogrammet

• Ledamot i programutskottet för Medicinska fakultetens Interprofessionella masterprogram

• Suppleant i Antagningskommittén på ISV

• Ledamot i Kommittén för kursplaner vid Medicinska fakulteten

• Sakkunnig bedömare av pedagogiska meriter för Karolinska Institutets Pedagogiska Akademi

• Uppdrag i betygsnämnder

• Mentor för doktorand vid Karolinska Institutet

• Handleder doktorander

Akademisk examen

• Arbetsterapeutexamen 1977

• Filosofie doktor 2002

• Docent i arbetsterapi 2014

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Urval av publikationer
Visa/dölj innehåll

Anette Kjellberg, Helena Hemmingsson (2013)

Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities , Vol.10 , s.326-333 Vidare till DOI

Anette Kjellberg, Ida Kåhlin, Lena Haglund, Renée Taylor (2012)

Scandinavian Journal of Occupational Therapy , Vol.19 , s.421-427 Vidare till DOI

Anette Kjellberg (2002)

Disability & Society , Vol.17 , s.187-203 Vidare till DOI

Samverkan med forskare inom arbetsterapi
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll