Vårdinriktat andraspråkande i utbildning och arbetsliv

Bakgrunden till varför jag nu är verksam som doktorand inom forskarskolan Språk och Kultur i Europa kan beskrivas i fler ordalag än akademiska meriter. Vägen hit började för många år sedan, bland annat genom mitt engagemang i flyktingmottagande, men även genom mycket tid spenderad på konstskolor, i boxningskällare och replokaler. För mig har viljan att träda in i nya världar vägletts av sökandet efter sådana intryck och uttryck som kan göra det främmande bekant och det bekanta mer mångskiftande.

Mina studier i svenska och svenska som andraspråk inom lärarprogrammet vid Linköpings universitet har bidragit med nya perspektiv på språk och språkande. Utöver en gymnasielärarexamen har detta även resulterat i en fil.mag. i svenska som andraspråk, med intresset riktat mot vad det kan innebära för vuxna andraspråkstalare att delta i nya samtalskulturer. Det är också detta fokus som mitt avhandlingsprojekt rör sig kring. Genom kommunikationsetnografi som metod (inklusive interaktionsanalys utifrån videoinspelningar) undersöker jag hur sjukvårdsinriktad svenskundervisning för utländska läkare, tandläkare och fysioterapeuter går till och hur denna typ av språkundervisning förbereder deltagarna för arbetslivet i Sverige.

Parallellt med doktorandstudierna har jag engagerat mig ideellt i LiU:s initiativ i flyktingfrågan, framför allt genom projektet Framtidens Nobelpristagare (se länkar till reportage om projektet nedan). Jag har tillsammans med min kollega Monika Lopez organiserat studiebesök för nyanlända ungdomar här på Linköpings universitet. Syftet med besöken är dels att öka ungdomarnas lokala samhällskännedom och dels att visa på vilka möjligheter som universitetet kan erbjuda.

Utöver detta är jag även nätverksledare för regionala samordnare inom nyanländas lärande, på (regerings)uppdrag av Skolverket. De av skolhuvudmännen utsedda samordnarna har i uppgift att undersöka vilka behov som finns i kommunerna vad gäller att utveckla en likvärdig och högkvalitativ utbildning för nyanlända elever. Syftet med nätverket är att samordnarna ska få möjlighet att dela erfarenheter med varandra och diskutera aktuell forskning som rör nyanländas lärande.

Artikel om mitt forskningsprojekt

Länk till artikeln "Språkande, integration och arbetsplatsen"

Artiklar om projektet Framtidens nobelpristagare

Länk till artikeln "Framtidens nobelpristagare"

Länk till reportage "Framtidens nobelpristagare?"

Länk till artikeln "Studentidrotten anordnar träning för nyanlända ungdomar"


Länk till Skolverkets regeringsuppdrag om att stärka kvalitén och likvärdigheten i utbildning för nyanlända elever.

Nyheter Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll