Palliativ vård

Jag är docent i geriatrik med inriktning palliativ medicin. Intresset för palliativ medicin väcktes i mötet med svårt sjuka patienter och deras närstående, när jag såg deras lidande men också att sjukvården kunde lindra och förebygga lidande.

Målet med min forskning är att förbättra kvaliteten på hälso- och sjukvården för svårt sjuka och döende patienter, samt förbättra stödet till deras närstående.   

Forskningsområde

Min forskning har senaste åren främst fokuserat på:

Trygghet hos patienter och närstående vid palliativ vård

Trygghet har varit ett återkommande resultat när vi tidigare studerat vad närstående och patienter har upplevt som viktigt vid palliativ vård. I det här projektet har vi därför fördjupat oss i vad som bidrar till en upplevelse av trygghet hos patienter respektive närstående, och också utvecklat två instrument för att mäta patienters (SEC-P) respektive närståendes (SEC-R) upplevelse av trygghet vid palliativ vård.

Tvärkulturella möten vid palliativ vård 

Sverige är ett mångkulturellt samhälle, och den palliativa vården ska möta behov hos svårt sjuka patienter och deras närstående oavsett kulturell bakgrund. I den här studien är  målet att belysa om och i så fall hur vårdpersonals föreställningar om invandrarskap, religion och ålder inverkar på den palliativa vårdprocessen.

Symtom och symtomlindring hos patienter i palliativ sjukdomsfas

Patienter som närmar sig livets slut, har ofta flera symptom samtidigt. Det finns kunskapsluckor när det gäller hur symptomsituationen ser ut för dessa patienter, vad som orsakar symptomen och vad sjukvården kan göra för att förebygga och lindra dessa. Detta projekt avser att studera om förekomst av symptom skiljer sig hos dessa patienter beroende på vårdplats, om det finns samband mellan inflammatoriska signalämnen (cytokiner) och symptom, om specifika åtgärder kan lindra/förebygga förstoppning resp. oro, samt vårdpersonalens uppfattning av hur kommunikation kan minska/förebygga symptom hos patienter som försämras i sin sjukdom. Olika typer av studier kommer att ingå, bl.a. en registerstudie, två studier med fokus på patienter respektive vårdpersonal samt två studier där man testar olika åtgärder mot symptom.

Andra forskningsprojekt jag medverkar i: Intervention palliation inom akutsjukhusvården, Subsyndromal depression hos äldre-äldre, Tolkning och bedömning av nivåer av vanliga biomedicinska markörer hos äldre individer. 

Undervisning

Jag undervisar på läkarprogrammet inom palliativ vård och etik. Jag är också ordförande i en av läkarutbildningens temagrupper: LERN (livscykel, endokrinologi, reproduktion och neoplasi). Undervisar också i palliativ vård och etik för läkare under specialistutbildning (ST-kurser).

Publikationer

2023

2022

Publikationer

Urval av publikationer

Samverkan med forskare inom LiU

Relaterat innehåll