Jag intresserar mig helt generellt för alla former av lärande och undervisning i språk. Ett speciellt intresse ligger i utbildningen av lärare i språk. Hur kan blivande lärare genom sin utbildning förberedas på ett så bra sätt som möjligt för ett framtida mycket viktigt och komplext uppdrag? 

I mitt avhandlingsarbete koncentrerade jag mig på hur lärare i franska på gymnasienivå hanterar det som är språkligt och kulturellt främmande i klassrumsinteraktionen. Efter avhandlingen har jag dels fokuserat på språkklassrummet utifrån ett interaktionistiskt perspektiv och analyserat olika typer av muntlig interaktion och deras potential för lärande. Ytterligare ett intresse har varit att studera valet av att läsa franska utifrån ett genusperspektiv vilket genererat en artikel. Tillsammans med kollegor i andra språk vid LiU har jag även studerat studenters uppfattningar om vad som utgör en bra kurs i språk och hur man kan ta till vara studentperspektivet när man designar en kurs inom högre utbildning, vilket resulterat i en publikation. I ett pågående projekt studerar jag tillsammans med en kollega hur studenter inom högre utbildning ”talar om kultur” i syfte att bidra till kulturdimensionen i språkkurser på grundnivå vid LiU.

Publikationer

2013

2012

2011

2009

Nyheter

CV

CV

  • Filosofie doktor i franska med didaktisk inriktning, Växjö universitet 2009
  • Ämneslärarexamen i franska, engelska och historia, Linköpings universitet 1985

 

 

Uppdrag

  • Prefekt vid Institutionen för kultur och kommunikation (IKK)

 

 

 

Publikationer

2013

2012