Företagandet i spåren av den offentliga sektorns omvandling

I mina kvantitativa studier av kvinnors och mäns företagande i näringsgrenar som påverkats av den offentliga sektorns omvandling synliggörs mönster av strukturella villkor. Villkor som  gynnar stora företag framför små företag och företagande män framför företagande kvinnor.

Jag disputerade i maj 2015, med min sammanläggningsavhandling ”Vad hände? Kvinnors företagande och de strukturella villkoren – en studie i spåren av den offentliga sektorns omvandling”. Min forskning av kvinnors företagande i spåren av offentlig sektors omvandling visar att strukturella villkor synes gynna stora företag framför små företag, samt företagande män framför företagande kvinnor. Detta får oavsedda konsekvenser för den mångfald av organisationer som politiker förväntat sig skulle kunna skapas på de ”nya” offentliga marknaderna.

Hur förändras företagandet över tid? 

Jag studerade antalet och andelen företagare i totalt 13 näringsgrenar som påverkats av omvandlingen över åren 1993-2008. Resultaten visade att småföretagandet ökade över tid, dock där det redan 1993 fanns en privat marknad och ett småföretagande. På de ”nya” offentliga marknaderna syntes inte de små företagen gynnas.

 
Vid studierna av specifikt kvinnors företagande jämfördes kvinnors och mäns andel av företagarna med deras respektive andel av de sysselsatta i 16 näringsgrenar. Resultaten visade att kvinnor var underrepresenterade i relation till deras andel av de sysselsatta i 14 av de 16 näringsgrenarna år 2008, och över tid hade deras underrepresentation ökat i 10 av näringsgrenarna.
 
Vid studierna av företagandet inom näringsgrenen barnomsorg, där kvinnors andel av företagarna utgörs av 95 procent, framkom att män som är anställda i barnomsorgen är mer benägna att bli företagare än kvinnor som är anställda, män driver större företag än kvinnor och med högre vinster, men kvinnor stannar längre i företagandet. 

Vad begränsar och möjliggör företagandet?

För att förstå vad som begränsar och möjliggör företagandet använde jag mig av  teorier och tidigare empiriska resultat inom områden såsom småföretagande, branschstrukturer, offentlig sektors omvandling och genus. De kvantitativa mönstren av variationer i företagande inom och mellan näringsgrenarna över tid indikerar att på de ”nya” offentliga marknaderna reproduceras en stordriftsnorm, samt att kvinnors och mäns företagande påverkas på skilda sätt av de förutsättningar som finns inom näringsgrenarna. Mönstren från de olika studierna synliggör genussystemets betydelse i företagandet och en motståndskraftig manlig norm i företagandet, även i den mest kvinnodominerade näringsgrenen, Barnomsorgen. 

PublikationerVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

Korta faktaVisa/dölj innehåll

Akademiska meriter

  • 2006 Filosofie kandidat i Beteendevetenskap med inriktning Pedagogik, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.
  • 2008 Filosofie magister i Human Resource Management and Development, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.
  • 2013 Filosofie licentiat i Företagsekonomi, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet.
  • 2015 Filosofie doktor i Företagsekonomi, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet.   
 

Undervisning

Jag undervisar i organisationsteori, vetenskaplig metod, entreprenörskap samt i human resource management. Jag handleder också uppsatsstudenter på masterprogrammet i Human Resource Management and Development.

Utmärkelser

Vinnare av Personalvetarpriset 2008, JUSEK, för magisteruppsatsen Hoving, K., & Sköld, B. (2008). Inbäddning av nyanställda – nu är man en bland alla. Linköpings universitet.

PublikationerVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

Relaterad forskning Visa/dölj innehåll