Samhällets kombinerade beroende av teknik och naturresurser

Jag intresserar mig för hur naturresurser (om-)formas i samhälleliga processer, och tittar bland annat på av hur metaller utvinns, används, skrotas, lagras, återvinns och återanvänds. Därtill fascineras jag av det intrikata förhållandet mellan människans naturresursanvändning och de teknologier och apparater som våra samhällen är beroende av för att fungera

Urban Mining - Om samhällets infrastruktur som resursbas

Min avhandling handlar om urban mining, ett begrepp som i vid mening handlar om att tillvarata och återvinna material som finns lagrade i vår byggda miljö. Mer specifikt tittar jag på urban infrastruktur i dvala (”hibernation”), dvs. de skrotade ledningar och rör som ligger kvar under våra städers gator efter att ha kopplats ur, och som innehåller ansenliga mängder koppar (men även stål och aluminium). Jag föreslår ”urkar” som term för dessa urkopplade systemdelar, och “The Urk World” (avhandlingens titel) som begrepp för stadens underjord där urkarna ansamlas. Genom att använda en kombination av miljösystemanalys och infrastrukturstudier/STS analyserar jag hur urkarnas värld uppkommit som infrastrukturellt fenomen, dess politiska inramning och relevans samt hur den skulle kunna tas om hand och återvinnas

Dokumentär om mitt avhandlingsprojekt på franska TV-kanalen France 24

 

 

Svensk gruvpolitik från 1990 tills idag

Som postdoc arbetar jag med två fallstudier i ett samtidshistoriskt projekt om den svenska gruvpolitikens omvandling från det tidiga 1990-talet och framåt. Den första fallstudien är en undersökning av de mycket kontroversiella planerna på att anlägga ett kalkbrott i Ojnareskogen på Gotland. Jag och mina kollegor analyserar med hjälp av ett mediamaterial hur aktörskonstellationer formerar sig kring de centrala konfliktlinjerna som når ända in i Myndighetssverige. Den andra fallstudien undersöker hur nätverket Urbergsgruppen formerats som nationell aktivistorganisation, och hur de agerar och reagerar i förhållande till de påverkansmöjligheter som medges av den svenska gruvetableringsprocessens utformning. 

 

Publikationer

Utvalda publikationer

Syntesrapport från projektet Städer som gruvor: tio huvudpunkter

Författare: Joakim Krook, Björn Wallsten

Publ 2017
Typ Rapport
Till publikationen

Urkarnas Värld: Infrastrukturer i dvala och staden som resursbas

Författare: Björn Wallsten

Publ 2015
Typ Doktorsavhandling, sammanläggning
Till publikationen

Urks and the Urban Subsurface as Geosocial Formation

Författare: Björn Wallsten, Joakim Krook

Publ 2016
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen

Senaste publikationer

2018

Simon Haikola, Jonas Anshelm, Björn Wallsten

Politicizing environmental governance: A case study of heterogeneous alliances and juridical struggles around the Ojnare Forest, Sweden

Ingår i Geoforum

Artikel i tidskrift

Nyheter

CV

CV i korthet

 • 2016
  Postdoktor, Tema Teknik och social förändring, Linköpings Universitet

 • 2015
  Filosofie doktor i Miljösystem, analys och miljöledning, Linköpings universitet. Avhandling: The Urk World –
  Hibernating Infrastructures and the Quest for Urban Mining.

Undervisning

Jag undervisar i teknikhistoria och infrastrukturstudier på följande kurser:

 • Teknikhistoria
 • Teknik

 

I media

 • Forskning och Framsteg
  "Vår övergivna infrastruktur" Intervju om min avhandling inom forskningsområdet urban mining.

  Andra forskningsplattformar

Andra forskare inom området

Om tema T