Presentation

Patienter med långvariga smärtor rapporterar förutom smärta ofta ökad psykologisk belastning, dålig livskvalitet och hälsa. Kroniska smärtor är förknippat med ökad sjukskrivning och stora samhälleliga kostnader. Farmakologisk behandling vid kroniska smärtor är ofta problematisk och med begränsade effekter. 

Forskningen utgår från en biopsykosocial syn på smärta och är fokuserad på två större områden:

1) Effekterna av multimodal smärtrehabilitering

Vid komplexa kroniska smärtor behövs ett flertal åtgärder för att märkbart förändra situationen för den drabbade personen. Ett sådant välsynkroniserat program av åtgärder benämns multimodal rehabilitering och innefattar psykologiska interventioner, fysioterapeutiska åtgärder, undervisning om smärta samt olika insatser för att underlätta arbetsåtergång eller studier. Sedan 1998 finns ett kvalitetsregister för multimodal smärtrehabilitering (Nationella Registret. över Smärtrehabilitering) och som registrerar data från alla specialistenheter i landet. En nationell forskargrupp har formerats där olika aspekter av effekterna av multimodal rehabilitering undersöks. 

2) Biokemiska förändringar vid kroniska smärtor

Förståelsen av de biologiska mekanismerna vid kroniska smärtor är mycket begränsad. Denna begränsning försvårar bedömningen av patienterna och utveckling av nya och optimerade behandlingsmetoder. I olika vävnader tex muskulatur, blod och cerebrospinalvätska undersöks proteininnehållet med syftet att förstå om det finns förändringar hos patienter med kroniska smärtor jämfört med friska personer. Vi undersöker också om kliniska variabler tex smärtintensitet och psykologisk belastning uppvisar samband med proteinmönstret. Forskningen sker inom Painomics® Research group.  

 

Publikationer

Utvalda publikationer

Senaste publikationer

2023

2022

Forskning

Organisation