Hästunderstött socialt arbete

Catharina Carlsson är socionom och har en examen i juridik, en magister i folkhälsovetenskap och är vidareutbildad i hästunderstödda interventioner. Hon disputerade 2017 med avhandlingen Hästunderstött socialt arbete - ett samtalsrum med potentiella möjligheter för ungdomar med självskadebeteenden och deras personal.

Hästunderstödda interventioner har mestadels studerats utifrån vilka effekter de kan ha på specifika målgrupper. Den här avhandlingen visar på komplexiteten i hästunderstött socialt arbete genom kvalitativa metoder. Det empiriska materialet består av intervjuer med åtta personal och nio ungdomar med självskadebeteende i åldrarna 15-21 år.  Dessutom består materialet av videoinspelade observationer med tre av personalen och fyra av ungdomarna, vilket ger en bild av hästens mer specifika roll.

Relationen eller samspelet mellan professionell och ungdom i samtalet ligger i fokus, med en inriktning på processen där dikotomier som närhet kontra distans, objekt- eller subjektroll, kontroll respektive frihet att vara kreativ, personlig eller professionell studerats. En kritisk dialog mellan mönster och fragmentering i det empiriska materialet i narrativen och observationer såväl som dialoger med deltagarna när de såg sina egna videoinspelade observationer ledde fram till slutsatsen att hästen kunde kvalitativt förändra den terapeutiska relationen mellan personal och ungdom. 

Hästen tillför oförutsägbarhet, vilket intensifierar känslan av att vara i nuet, som öppnar upp för en medvetenhet om emotioner. Hästens roll utifrån ungdomarna och personalens erfarenheter är främst att den upplevs som icke-dömande som i sin tur väcker tillit. Genom hästens icke-verbala respons skapas utrymme för nyfikenhet och kreativitet då det inte säkert går att säga vad som ligger bakom hästens respons. Det skapar utrymme för förhandlingar och dialog som i sin tur ger mer jämlika relationer mellan professionella och ungdomar. Intensiteten i den roll hästen får i interaktionen mellan personal och ungdomar varierar mellan triaderna och inom triaderna. Gränserna är flytande för det som här har kommit att kallas essensen av hästunderstött socialt arbete. Essensen innebär att hästen öppnar upp för emotionell medvetenhet och reglering eftersom försvarsmekanismer minskar då hästen upplevs som mindre hotfull i sina responser. Men det avgörande är att hästen betraktas som ett subjekt och att fokus ligger på emotioner och inte på prestation. 

För att fokus skulle ligga på ungdomarnas emotionella behov behövde personal och ungdomar göra sig mer tillgängliga för varandra och hästens respons stå i centrum.  Hästen kan i detta sammanhang uppfattas som ett övergångsobjekt, vilket för ungdomarna kan leda till att den inre kritikern tystnar och att stigmatiseringen inte sätter ramarna för ungdomarnas agerande. Även för personalen blev andra ramar aktuella och för båda parter blev det mindre viktigt att framställa sig själva i linje med normer och emotionella regler.  Det leder till att ungdomarna såväl som personalen upplever att de kan vara mer autentiska mot varandra, vilket i sin tur gör att deras relation uppfattas som mer autentisk. Dessutom ger triaden med hästen utrymme för ungdomarna och personalen att vara lugnare, ha mer tålamod och empati samt att ungdomarna blir mindre aggressiva, uppvisar förmåga till emotionell reglering och har mindre ångest. Personalen tillåts vara mer personliga och mer öppna med sina känslor, något som i sin tur kunde minska distansen mellan personalen och ungdomarna. 

Avslutningsvis kan tolkningen göras att hästen motarbetar det som Goffman kommit att kalla intrycksstyrning och det som Hochschild kallar surface acting och emotionell dissonans. Triaderna är dock unika och det ställs höga krav på personalen för att uppnå förändringar beträffande kommunikation, självförtroende, självkänsla och självbild. Kvaliteten på relationerna mellan ungdomar och personal samt med hästen verkar vara beroende av personalens och ungdomarnas anknytningsmönster. 

Doktorsavhandling, artiklar och övriga vetenskapliga arbetenVisa/dölj innehåll

Doktorsavhandling, sammanläggning

Carlsson, C. (2017). Hästunderstött socialt arbete - ett samtalsrum med potentiella möjligheter för ungdomar med självskadebeteenden och deras personal. Doctoral Thesis. Växjö, Linnaeus University Press. 127. 

 

Peer-review granskade artiklar (ingår i avhandlingen) 

Carlsson. C., Nilsson-Ranta, D. & Traeen, B. (2014) Equine Assisted Social Work as a Mean for Authentic Relations Between Clients and Staff. Human-Animal Interaction Bulletin 2 (1) 

Carlsson. C., Nilsson-Ranta, D. & Traeen, B. (2015) Mentalizing and emotional labor facilitate equine-assisted social work with self-harming adolescents Child & Adolescent Social Work Journal 32, 329-339 doi: 10.1007/s10560-015-0376-6 

Carlsson, C. (2017) Equine-Assisted Social Work counteracts Self-stigmatization in Self-harming Adolescents and facilitates a moment of silence Journal of Social Work doi: 10.1080/02650533.2016.1274883 

Carlsson, C. (2016) Triads in Equine-Assisted Social Work Enhance Therapeutic Relationsships with Self-harming Adolescents Clinical Social Work Journal doi: 10.1007/ s10615-016-0613-2 

 

 

 

Peer-review granskade artiklar (ingår inte i avhandlingen)  

Carlsson, C. (2016) A Narrative Review of Qualitative and Quantitative Research in Equine-assisted Social Work or Therapy – Addressing Gaps and Contradictory Results ANIMALIA An Anthrozoology Journal 

Övriga vetenskapliga arbeten

Carlsson, C. (2007). "Mejan goes hype" : förebyggande och främjande insatser för unga samt ett projekt för att utveckla drogfria mötesplatser. 

Carlsson, C. (2007). Mäns våld mot kvinnor: En studie om vad som motiverar män att gå i behandling. 49 

Carlsson C. (2006). Socialtjänstens hantering av Mäns våld mot kvinnor _ En studie om könsmaktsperspektivets betydelse 97

Konferensbidrag (Refereegranskat) 

Carlsson, C. (2016). Equine-assisted Social Work or Therapy – Addressing Gaps and Contradictory Results. oktober, Stockholm 

Carlsson, C. (2015). The essence of Equine-assisted Social Work (EASW) Edinburgh 

Carlsson, C. (2013). If Equine Assisted Social Work is the Answer, what is the question? Chicago

PublikationerVisa/dölj innehåll

Från mitt CVVisa/dölj innehåll

Anlitas som sakkunnig inom fältet Hästunderstödda interventioner

 • I vetenskapliga tidskrifter exempelvis International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Veterinary Sciences, American Journal of Alzheimers Disease & Other Dementias. 
 • Av exempelvis NOKUT I Norge som tar beslut om utbildningar inom området har tillräckligt hög kvalitet. 
 • När olika projekt skall startas upp där hästen är en del av insatsen så som exempelvis på rättspsykiatrin i Vadstena.
 • I handledning för professionella eller verksamheter där häst medverkar.  
 

Nätverk

Medlem i nationellt forskarnätverk för humanistisk och samhällsvetenskaplig hästforskning och internationellt nätverk The Equine-Assisted Mental Health & Learning Resource Network.


Undervisar på Socionomprogrammet och på följande kurser 

 • Socialt arbete som profession och vetenskap 15 hp
 • Samtal och bemötande och förhållningssätt 7,5 hp 
 • Människors levnadsvillkor och det sociala verksamhetsfältet 15 hp
 • Organisering och ledning av socialt arbete7,5 hp
 • Professionalitet, etik och samverkan i socialt arbete 15 hp 
 • Verksamhetsförlagd utbildning 30 hp 
 • Handledning av självständigt examensarbete 15 hp
 

AktuelltVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll