Kan IT göra vårt samhälle tryggare?

Med den ökande digitaliseringen i samhället, hur kan utvecklingen av IT stödja samverkan mellan individer och organisationer för att skapa ett tryggare och mindre sårbart samhälle?

Jag forskar om hur IT kan stödja samverkan mellan individer och organisationer för att minska samhällets och organisationers sårbarheter och öka tryggheten. Mitt forskningsintresse omfattar alla slags sårbarheter och händelser, från vardagsolyckor till storskaliga kriser – där jag oftast utgår från ett lokalt perspektiv.

Min licentiatavhandling forskade jag om utveckling av samverkan och implementering av IT-system för kommuners krisberedskap. T.ex. hur kommuner väljer IT-system för sin krisberedskap och vad som har betydelse vid val av IT-system.

Med fortsatt intresse för samverkan och IT forskar jag nu inom respons- och räddningssystem. Förutom etablerade aktörer är jag också intresserad av frivilliga aktörer som inte formellt är en integrerad del i räddningssystemet men kan bidra med stöd under en olycka.

Förstärkt Medmänniska - pågående forskningsprojekt

I mitt pågående forskningsprojekt studerar jag Medelpads räddningstjänst arbete med Förstärkt Medmänniska – ett samarbete med frivilliga som med stöd av IT larmas vid vissa typer av larm för att minska responstiderna vid olyckor, kort sagt för att öka tryggheten och i förlängningen rädda liv.

Publikationer

2016

Sofie Pilemalm, Ida Lindgren, Elina Ramsell

Emerging forms of inter-organizational and cross-sector collaborations in e-government initiatives: Implications for participative development of information systems

Artikel i tidskrift

Elina Ramsell, Sofie Pilemalm, Tobias Andersson Granberg

Integration av frivilliga aktörer i dynamisk resurshantering vid räddningsinsatser

Rapport

2012

Elina Ramsell, Elin Wihlborg

Governing Technical Information Systems in Local Crisis Management

Artikel i tidskrift

2010

Elina Ramsell

Kommunal krisberedskap: utveckling genom samverkan och tekniska informationssystem

Licentiatavhandling, sammanläggning

2007

Jenny Palm, Elina Ramsell

Developing Local Emergency Management by Co-Ordination Between Municipalities in Policy Networks: Experiences from Sweden

Ingår i Journal of Contingencies and Crisis Management

Artikel i tidskrift

CV

CV i korthet

Anställningar

  • Linköpings universitet, Doktorand, Informatik/CARER, 2014 - pågående
  • Combitech AB, Senior Advisor (kris, risk, kontinuitet och informationssäkerhet), 2011 - pågående
  • Regeringskansliet, Riskanalytiker /Beredskapshandläggare, 2008 -2011
  • Länsstyrelsen Östergötland, Byrådirektör (kris, risk), 2007-2008
  • Linköpings universitet, Utredare, Statsvetenskap, (kritisk verksamhet inom teknisk infrastruktur), 2006-2007
  • Skill AB, Konsult, 2005 - 2006

CARER