Vardagsmoralens materialitet i familjers vardagsliv

Hur Har du någonsin velat ha ett objekt så mycket att du börjat fysiskt slåss med ditt syskon? Har du någonsin blivit tillrättavisad av ett syskon eller en förälder när det kommer till användningen av ett objekt? Och har du någon gång funderat över hur objekten själva bjuder in oss till att göra vissa saker, hur de frammanar vissa reaktioner, hur de agerar och påverkar våra vardagsliv? Detta är frågor jag ställer mig i min forskning.

Min forskning handlar om materialitet i svenska familjers vardagsliv. Genom att studera videoinspelningar av 12 familjer runt om i Sverige och specifikt fokusera på de aktiviteter som barnen och föräldrarna engagerar sig i så tittar jag på hur vardagsmoral görs i relation till, och genom, objekten i deras liv. Jag studerar hur vardagliga, och tillsynes banala objekt så som koppar, dammsugare, tomater, hammare, mjölk och leksaker agerar, samproducerar och hamnar i centrum av syskon- och familjeinteraktion.

Min avhandling är del av ett större projekt som, bland annat, studerar förkroppsligad moral i svenska familjers vardagsliv. Min forskning utmärks av en strävan mot att förstå objektens och människors handlingar som lika viktiga i görandet av vardagslivet och vardagsmoral. Därför dar jag på science and technology studies (STS), barndomsstudier (childhood studies) och multimodal interaktionsanalys. Jag studerar alltså familjers vardagsliv och vardagsmoral som komplext åstadkomna i ett nätverk av både icke-mänskliga och mänskliga entiteter.

Publikationer

Handledare

Forskare jag samarbetar med

Om Tema Barn