Syskons förkroppsligade av moral och känslosocialisation i konfliktsituationer

Hur är prat koordinerat med blickar, gester, kroppshållning och rumslig positionering av kroppen? Hur används detta i moral och känslosocialisation i svenska familjers vardag? Hur socialiserar och socialiseras syskon?

Min avhandling är en del av ett större projekt som studerar hur känslor och moral kommuniceras och förkroppsligas i svenska förskolor och familjer. Min del av projektet fokuserar främst på syskons interaktion i familjen där konfliktsituationer står i centrum. Konflikter är ett vattenhål för socialiserande samtal och kan därmed kan ge viktiga insikter om hur familjer, och i synnerhet syskon, hanterar meningsskiljaktigheter i sin vardag. Jag är särskilt intresserad av hur kroppshållning och rumslig placering av kroppen samordnas med prat i konfliktsituationer dvs. hur kroppsliga praktiker används i socialiseringen av, vad som lokalt uppfattas som, korrekt moraliskt och känslomässigt beteende.

Studien omfattar en videoetnografi i svenska familjehem och min analys inspireras av CA (conversation analysis), och drar på multimodal interaktionsanalys (Goodwin, 2000) i kombination med teorier om språksocialisering dvs. hur språket och kroppen används socialiserande av kulturella normer. Ett sociokulturellt perspektiv används alltså för att studera hur koordinationen av språkliga och kroppsliga praktiker kan fungera socialiserande av känslomässigt och moraliskt beteende i syskoninteraktionen.

Handledare
Visa/dölj innehåll

Forskare jag samarbetar med
Visa/dölj innehåll

Om Tema Barn
Visa/dölj innehåll