Presentation

Jag heter Erik Eriksson och är socionom, utbildad vid socialhögskolan i Lund. 

Jag har även tagit min masterexamen och doktorsexamen vid samma institution på Lunds universitet. Som yrkesverksam har jag bland annat arbetet inom brukarrörelsen och med utvärdering av socialt arbete.

Socialpolitik, rättvisa och jämlikhet 

Mina forskningsintressen rör bland annat social exkludering och social rättvisa, socialpolitik, jämställdhet och jämlikhet liksom maktstrukturer, maktdelning och demokratifrågor. I min forskning studerar jag ofta offentlig förvaltning, relationen mellan politisk policy och praktik, liksom social mobilisering och egenorganisering bland medborgare och utsatta grupper i samhället. Relationen mellan civilsamhället och det offentliga intresserar mig, liksom hur aktörer inom ramen för civilsamhället (medborgare, brukargrupper, sammanslutningar av professionella etc.) försöker påverka policy och praktik inom välfärdsområdet.

Forskning – en normativ och subjektiv praktik

Metodologiskt utgår jag från ett kritiskt teoretiskt och konstruktionistiskt perspektiv, och jag utgår i regel från kvalitativa metoder för datainsamling. Jag ser forskning som en normativ och subjektiv praktik där det är viktigt att jag som forskare hela tiden reflekterar över mina egna perspektiv och bevekelsegrunder. Teoretiskt är jag inriktad mot organisationsteori, institutionell teori, diskursteori och olika teorier som behandlar makt och maktordningar. 

CKS seminarieserie

I min roll på CKS ansvarar jag för CKS seminarieserie som varje termin bjuder in till öppna seminarier. De anordnas i våra samarbetskommuner och vänder sig till politiker och tjänstepersoner, forskare, studenter och andra aktörer som samverkar med kommunerna.

PublikationerVisa/dölj innehåll

ORCID 0000-0002-0340-1358

2021

2019

2018

2017

2016

Tidigare forskningVisa/dölj innehåll

Sanktionerat motstånd. Brukarinflytande som fenomen och praktik

Min avhandlingsstudie Sanktionerat motstånd. Brukarinflytande som fenomen och praktik är en undersökning av fenomenet ”brukarinflytande” inom välfärdsområdet. Det finns en bredare strömning i den samtida politiken att involvera medborgare i policy- och planeringsprocesser inom den politiska administrationen och förvaltningen. På välfärdsområdet tar sig detta ofta uttryck som en förväntan på att man inom allt från socialtjänst, missbruksvård och äldrevård till skola, psykiatri och somatisk sjukvård ska involvera sina brukare/patienter/klinter/elever/boende/användare i verksamheternas kvalitets- och utvecklingsarbete genom så kallat brukarinflytande. I syfte att skapa bättre verksamheter som går i linje med individernas behov bjuder man in brukarna att påverka organisationernas utformning och service.

I avhandlingen undersöker jag brukarinflytande både som politisk retorik och praktiks verksamhet. Via en etnografisk studie undersöker jag hur brukarinflytande definieras och genomförs inom en kommunal socialtjänst och en regional psykiatriförvaltning. Jag fokuserar bland annat på frågor om vilket inflytande som är möjligt för brukarna, var gränserna för inflytandet går och hur stor potential till maktöverföring från det offentliga till brukarkollektivet som brukarinflytandet innebär.

Läs mer: Sanktionerat motstånd. Brukarinflytande som fenomen och praktik (Open Access)

Pågående forskningsprojekt

Människorna, organisationerna och lagarna: Ett forskningsprojekt om etablering av nyanlända invandrare.

På CKS kommer jag bland annat forska om nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden och de etableringsinsatser som arbetsförmedlingen bedriver. Projekt fokuserar på nyanländas egen bild av etablering och det statliga etableringsprogrammet, liksom på statliga myndighetspraktiker och hur Arbetsförmedlingen som myndighet kan jobba tillsammans med nyanlända i sitt interna förbättringsarbete. 

Teoretiskt fokuserar forskningen på att tydliggöra vilka olika logiker kring etablering och arbetsmarknadsintegration som förekommer på politisk, organisatorisk och individuell nivå bland de aktörer som är involverade i etableringsprogrammet. Genom att klargöra hur dessa logiker ser ut och hur de sammanfaller och motsäger varandra är förhoppningen att bidra med kunskap kring hur etablering och integration i samhället kan möjliggöras.

VideoVisa/dölj innehåll

Den nakna sanningen

– Brukarinflytande som radikal kunskapsproduktion i en offentlig organisation

Brukarinflytande är ett växande policyområde inom välfärdsforskningen och flera studier har teoretiserat fenomenet, bland annat genom att undersöka vilken grad av kontroll brukarna har, men också vilken kunskap som skapas.

Erik Eriksson, postdoktor vid Centrum för kommunstrategiska studier, presenterar i den här filmen en etnografisk fallstudie som undersöker hur kunskap produceras i samverkan mellan användare och en välfärdsorganisation. Presentationen är på engelska.

SamarbetenVisa/dölj innehåll

Forskningsgrupp

Jag ingår i forskningsgruppen Civilsamhälle och socialt arbete (CSSA) ledd från socialhögskolan i Lund. 

NyhetsartiklarVisa/dölj innehåll

CKS LärandeVisa/dölj innehåll

Mitt kunskapsfältVisa/dölj innehåll