Fotografi av Gunnel Colnerud

Gunnel Colnerud

Forskar om moraliska dimensioner av skolan. Det innebär bland annat lärares yrkesetik, etiska dilemman och värdepedagogiska frågor. Intresserar mig även för lärares ledarskap, forskningsetik och forskningsetisk prövning.

Presentation

I min forskning har jag länge fokuserat på olika aspekter av etik och praktik inom läraryrket och även inom psykologyrket. Ett annat forskningsintresse är hur moraliska värden finns inbäddade i skolans vardagliga samspel och blir till outtalade erfarenheter hos eleverna. På senare tid har jag även studerat lärares yrkesetiska konflikter och deras moraliska stress.

Ett annat område som fångat mitt intresse är forskningsetiska problem och vilka erfarenheter forskare har av detta. Vilka etiska problem erfar verksamma forskare i sin forskande praktik? Den kunskap som sådana studier bidrar med, utgör en viktig källa för den fortsatta utvecklingen av forskningsetiken och den forskningsetiska prövningen. Sedan 2012 leder jag ett VR-projekt som utvecklar och studerar hur simuleringsteknik kan användas för att erbjuda träning för lärarstudenter och verksamma lärare i att hantera elevers provokationer och störande beteenden. Projektet är ett samarbete med forskare från inom området datavetenskap.

Jag var under flera år forskningsledare för den forskargrupp som har inriktning mot klassrumsforskning och värdepedagogik, innefattande bl a interaktion, ledarskap, sociala processer och skolans normativa dimensioner. Forskarna omfattar var för sig olika subdiscipliner och en bred repertoar av forskningsmetoder, vilket medför att de sammantaget utgör en mångvetenskaplig miljö.  

Publikationer

2021

Henrik Lindqvist, Robert Thornberg, Gunnel Colnerud (2021) Ethical dilemmas at work placements in teacher education Teaching Education, Vol. 32, s. 403-419 Vidare till DOI

2019

Adrianus Jelmer Brüggemann, Camilla Forsberg, Gunnel Colnerud, Barbro Wijma, Robert Thornberg (2019) Bystander passivity in health care and school settings: Moral disengagement, moral distress, and opportunities for moral education Journal of Moral Education, Vol. 48, s. 199-213 Vidare till DOI

2018

Gunnel Colnerud (2018) Tiga, ingripa eller anmäla: etiska dilemman vid kollegors övertramp Läraren och yrkesetiken: principer, värden och förhållningssätt i förskolans och skolans vardag, s. 23-37
Gunnel Colnerud (2018) Lärares yrkesetik och yrkesetiska dilemman Att bli lärare, s. 205-208
Gunnel Colnerud (2018) Lärares ledarskap: pedagogiska val och etiska dilemman Pedagogik som vetenskap: en inbjudan, s. 127-140

Nyheter

Forskning

Tidigare forskning

  • Codex och Praxis, Forskares erfarenheter av etiska problem. 2009-2012, Vetenskapsrådet, Högskoleverket.
  • Yrkesetik och moralisk stress i lärares arbete. 2007-2011, FAS.
  • Alltid Redo - Lärarstudentens handlingsberedskap för varierande uppgifter i klassrummet. 2005-2008, OSU, LiU
  • Lånta fjädrar - Hur ungdomar och unga vuxna förhåller sig till undervisningssituationer och etablerade normsystem. 2005-2009, Vetenskapsrådet.
  • Demokratisering och professionalisering av skolan - motstridiga eller förenliga processer (DEPRO). 1998-2001, Centrum för Kommunstrategiska studier, Linköpings universitet.
  • Etik och IT i skolan. 1999-2002, HSFR.
  • IT och etik i skolan. 1998-2000, Högskoleverket.
  • Etiska dilemman i psykologers yrkesverksamhet. 1996, Internationellt samarbete, Sverige Psykologförbund.
  • Etiska konflikter i tvångsvård av ungdomar. 1995-1998, Statens Institutionsstyrelse.
  • Läraryrkets professionalisering avseende yrkesetik och yrkesspråk (LÄRPRO). 1989-1992, Skolöverstyrelsen.

Organisation